Посетете новия сайт - Aytos.bg
Вход


Община Айтос - новини
О б я в а
13.12.2021
 По повод приключване на проект BG051PO001-5.2.12-0013-C0001 „Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне на социална услуга „Защитено жилище” в община Айтос”...
[Целият текст на новината]
ПОКАНА
12.12.2021
за заключителна пресконференция
[Целият текст на новината]
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на ОбС – Айтос на 18.12.2021 г. /четвъртък/ от 09.30 ч. в заседателната зала на Община Айтос при следния проект за
Д Н Е В Е Н  Р Е Д :
[Целият текст на новината]
СЪОБЩЕНИЕ
09.12.2021
Община Айтос УВЕДОМЯВА гражданите, че поради годишно приключване касите на общината ще работят с граждани до 12ч. на 29.12.2014г.
[Целият текст на новината]
Пълно единодушие в заседателната зала - един гласува "против" и един "въздържал се"
[Целият текст на новината]