:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
З А П О В Е Д № РД-08-347


З А П О В Е Д
№ РД-08-347
гр. Айтос, 04.07.2021 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 45 от НРПУРОИ, и решение № 470/31.07.2003 год. на Общинския съвет

З А П О В Я Д В А М :

1. Да се извърши продажба чрез провеждане на търг с тайно наддаване на общински недвижими имоти, частна собственост, представляващи урегулирани парцели в кв. 77”а” по плана на гр.Айтос, предназначени за индивидуално жилищно строителство, при следните условия:
1.1.Цена на тръжната документация за всички парцели – 60,00 лв. с ДДС
1.2.Депозит за участие за всички парцели – по 2000,00 лв.
1.3.Дата, място и час за провеждане на търговете – на 02.08.2021 г., с начален час 10,00 часа, в ст.№ 22 на Общината
2. В деня на търга да се проведат процедури по наддаване за следните парцели:
2.1.УПИ ІV с площ 477,95 кв.м. и начална тръжна цена 12905,00 лв. без ДДС
2.2. УПИ V с площ 470,27 кв.м. и начална тръжна цена 12698,00 лв. без ДДС
2.3. УПИ VI с площ 319,30 кв.м и начална тръжна цена 8622,00 лв. без ДДС
2.4. УПИ VІІ с площ 301,19 кв.м. и начална тръжна цена 8133,00 лв. без ДДС
2.5. УПИ ХІ с площ 393,85 кв.м. и начална тръжна цена 10636,00 лв. без ДДС
2.6. УПИ ХIІ с площ 493,56 кв.м. и начална тръжна цена 13326,00 лв. без ДДС
2.7. УПИ ХIII с площ 501,52 кв.м. и начална тръжна цена 13541,00 лв. без ДДС
3. Закупуването на документацията за участие и внасянето на депозита се извършват в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ на общината.
4. До участие да се допускат физически и юридически лица.
5. Заявления за участие в запечатан плик да се приемат до 16.00 ч. на 31.07.2021 год. в ЦУИГ /гише №1/ на общината. Към заявлението да бъдат прикрепени следните документи:
5.1. Квитанция за внесен депозит
5.2. Квитанция за закупена тръжна документация
5.3. Декларации по образец
5.4. Съдебно решение за регистрация на участника като търговец/ЮЛ
5.5. Удостоверение за актуално състояние-оригинал, със срок на валидност три месеца за ЮЛ.
5.6. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
5.7 Оферта, съдържаща предложения от кандидата, съобразени с условията на конкурса, поставена в запечатан, непрозрачен плик с надпис “оферта за имот №…” и името на участника се представят на конкурсната комисия в деня на конкурса.
5.8. Подадените документи да носят печата на фирмата
Съдържанието на настоящата заповед да се обяви съгласно чл. 46 от НРПУРОИ.
Допълнителна информация на тел. 2-34-40, ст.22 на Общинска администрация


КМЕТ:
/Евгени Врабчев/

•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!