:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
РЕШЕНИЕ № 477 на Общински съвет - Айтос


ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 477
29 ноември 2006 год.
На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА и чл.1, ал.3, т.3, във връзка с чл.4, ал.2, чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, свое решение № 247 от 28.05 2005 год. приема :
1. Изменя т.1 на решение № 436 от 04.08.2021 год. в частта му за размера на приватизационната оценка от 28600 лв. на 14600 лв.за начална тръжна цена за обект бивше училище в с.Раклиново в УПИ Х II – 22 в кв.2 по плана на с.Раклиново, с площ на имота 1035 кв.м., ведно с построената в него сграда със застроена площ от 250 кв.м. на един етаж, с масивна конструкция и правото на собственост.
2. Да се проведе публичен търг на 21–я ден след датата на обнародването на решението в “Държавен вестник “, а в случаите, че този ден е неприсъствен – първия следващ работен ден, в стая № 30 на община Айтос, ул. “Цар Освободител” 3 от 10,0 ч.
3. Определя стъпка на наддаване - 10 % от началната тръжна цена по т.1.
4. Депозит за участие - парична вноска от 10 % от цената по т.1 да се внесе до последния работен ден, предхождащ търга, в касата на общината или по банкова сметка BG 07 BUIN 78553380820030 ТБ”Алианц България”АД – клон Бургас.
5. Тръжната документация, на цена 30 лв., внесени в касата на общината, се получават в ЦУИГ на община Айтос, ул. “Цар Освободител “№3, гише №1, до два работни преди датата на търга. Подаването на документи за участие се извършва до последния работен ден, предхождащ търга, в Центъра за услуги и информация на гражданите, гише № 1 .
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 до 16,00ч. до деня, предхождащ търга, след предварителна заявка и представен платежен документ за закупена документация.
7. Начин на плащане - достигната при търга цена се заплаща еднократно в левове, в деня на сключване на договора .
8. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга.
9. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно Наредбата за търговете и конкурсите и сключи договора за продажба със спечелилия търга участник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :: /п/ Е. ОСМАНОВ /
Забележка: Решението е публикувано в ДВ бр.14 от 13 февруари 2007 г. Търгът ще се проведе на 06.03.2007г.


•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!