:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
З А П О В Е Д № РД-08-106


О Б Щ И Н А А Й Т О С
О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

З А П О В Е Д

№ РД-08-106
гр. Айтос 22.03.2007г.

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.17, ал.1, чл.45 от НРПУРОИ

З А П О В Я Д В А М:

1.Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване чрез набиране на оферти за отдаване под наем за срок от 2 години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Обществена тоалетна в центъра на гр. Айтос на площ 75кв.м.Победителя в търга представя в 7 дневен срок от обявяване на резултата сметка за извършване на необходимия ремонт, който ще се приспада от наема.
2.Определям начална тръжна цена за месец – 68.00лв. с включен ДДС.
3.Определям депозит за участие в търга в размер на 100.00лв./Сто лева/, който се внася в касата на Общината /стая №10/.
4.Утвърждавам тръжна документация на стойност 20.00лв./Двадесет лева/ без ДДС за един комплект, която се получава от ЦУИГ срещу представяне на квитанция за внесена сума в касата на ЦУИГ.
5.Търгът да се проведе на 03.04.2007г. от 10.00ч. в стая № 22 на Общината.
6.До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица.
7.Заявления за участие да се приемат в запечатан плик до 16.00ч. на 02.04.2007г. Към заявлението да се приложат следните документи:
• декларации /по образец/ – 2 бр.
• квитанция за внесен депозит
• квитанция за закупена тръжна документация
• препис от решението за регистрация на участника като стопански субект и удостоверение за актуално правно състояние на фирмата
• пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
• копие на лична карта
При участие на кандидат, регистриран като стопански субект на приложените документи е необходимо да се постави фирмения печат.
8.Писмените предложения /оферти/ с предложената цена да бъдат поставени в запечатан непрозрачен плик и да се представят на комисията в деня на търга.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
Организацията по изпълнение на заповедта възлагам на отдел „ОбС”.КМЕТ: /п/ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!