:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
З А П О В Е Д № РД-08-123 гр. Айтос, 28.03.2022 год.


З А П О В Е Д
№ РД-08-123
гр. Айтос, 28.03.2022 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 45 от НРПУРОИ, и решение № 471/31.07.2003 год. на Общинския съвет

З А П О В Я Д В А М :

1. Да се извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на общински употребявани МПС и машини:
1.1. Лекотоварен автомобил “ЖУК”, произведен 1988 г, с начална тръжна цена 280,00 лв без ДДС и цена на тръжната документация 8,00 лв без ДДС.
1.2. Мотоциклет ЧЗ-350, с начална тръжна цена 170,00 лв без ДДС и цена на тръжната документация 8,00 лв без ДДС.
1.3. Мотоциклет с кош “ИЖ-Юпитер 3”, с начална тръжна цена 42,00 лв без ДДС и цена на тръжната документация 8,00 лв без ДДС.
1.4. Дизелов електроагрегат 100 KW, произведен 1985 г., с начална тръжна цена 1500,00 лв без ДДС и цена на тръжната документация 30,00 лв без ДДС.
1.5. Банциг-вертикален, произведен 1985 г., с начална тръжна цена 280,00 лв и цена на тръжната документация 8,00 лв без ДДС.
2. Оглед на активите се извършва всеки работен ден до 16.04.2022 г. срещу закупена тръжна документация.
3. Търга да се проведе на 17.04.2022 г. от 10,00 ч в стая № 22 на Общинска администрация Айтос.
4. Закупуването на документацията за участие и внасянето на депозита се извършват в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ на общината.
5. До участие да се допускат физически и юридически лица.
6. Заявления за участие в запечатан плик да се приемат до 16.00 ч. на 16.04.2022 год. в ЦУИГ /гише №1/ на общината. Към заявлението да бъдат прикрепени следните документи:
6.1. Квитанция за внесен депозит
6.2. Квитанция за закупена тръжна документация
6.3. Декларации по образец
6.4. Съдебно решение за регистрация на участника като търговец/ЮЛ
6.5. Удостоверение за актуално състояние-оригинал, със срок на валидност три месеца за ЮЛ.
6.6. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
6.7. Подадените документи от търговци да носят печата на фирмата
7. Оферта, съдържаща предложения от кандидата, съобразени с условията на търга, поставена в запечатан, непрозрачен плик с надпис “оферта за ……” и името на участника се представят на тръжната комисия в деня на конкурса.
Съдържанието на настоящата заповед да се обяви съгласно чл. 46 от НРПУРОИ.
Повече информация на тел. 2-34-40.


КМЕТ: /п/ Евгени Врабчев
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!