:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предстоящите Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г. общинска администрация информира гражданите на Община Айтос:

1. Граждани на държави – членове на Европейския съюз постоянно пребиваващи в Република България могат да заявят участие в предстоящите Избори по адресите си на пребиваване не по - късно от 9 април 2007 г. в съответната общинска администрация.
2. Отстраняването на непълноти и грешки от избирателните списъци се извършва от общинска администрация /съответно кметствата по места/ след подаване на писмено заявление от гражданите не по-късно от 12 май 2007 г.
3. Удостоверение за гласуване на друго място се издава на избирател, който предварително писмено е декларирал , че няма да гласува в секцията по постоянният си адрес в срок до 5 май 2007 г.
Избирателите получават удостоверенията за гласуване на друго място лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
4. Избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 5 май 2007 год.
Искането за вписване в избирателния списък по настоящ адрес се заявява пред органите на общинска администрация /съответно кметствата по места/ по настоящ адрес.
След вписването на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.
5. Избирател, който е ученик или студент, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес.
6. Имената на лица с настоящ адрес на територията на държава, която не е член на Европейския съюз се вписват в избирателните списъци от общинска администрация или кметствата по места след представяне на декларация по образец, че са живели най-малко 60 дни през последните три месеца в Република България или в друга държава – член на Европейския съюз и не са гласували на същите избори за Европейски парламент и представят документ за самоличност за справка.

•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!