:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
ЗАПОВЕД НА КМЕТА ЗА ПРЕДИЗБОРНИТЕ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ


ЗАПОВЕД

№ РД-08-194
гр. Айтос, 19.04.2022 год.

На основание чл. 64 от Закона за избиране на членове на Европейския парламен от Република България

З А П О В Я Д В А М:

ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали в община Айтос, както следва:
за гр. Айтос:
- фасада на сградата на Общинския център за социални и здравни услуги;
- магазин за хранителни стоки на ул.”Васил Априлов” № 7, собственост на “Аетос-Търговия” ЕООД;
- магазин за хранителни стоки на ул. “Г. Кондолов”.
за селата:
- сградите на кметствата.

За имоти частна собственост на физически и юридически лица агитационните материали могат да бъдат поставени след разрешение на собственика или управителя на имота.
В 3-дневен срок след приключване на предизборната кампания следва политическите партии и коалиции, поставили агитационни материали да ги свалят.
Настоящата заповед да се обяви чрез средствата за масово осведомяване и да се предостави на ръководствата на политическите сили.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Общината – Радка Недкова.К М Е Т:/П/ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ

•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!