:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
З А П О В Е Д № РД-08-186, гр. Айтос, 18.04.2022 год.


З А П О В Е Д

№ РД-08-186
гр. Айтос, 18.04.2022 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 45 от НРПУРОИ, и решение № 471/31.07.2003 год. на Общинския съвет

З А П О В Я Д В А М :

1. Да се извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на общински употребявани МПС и машини:
1.1. Лекотоварен автомобил “ЖУК”, произведен 1988 г, с начална тръжна цена 280,00 лв без ДДС и цена на тръжната документация 8,00 лв без ДДС, депозит за участие 50.00лв.
1.2. Мотоциклет ЧЗ-350, с начална тръжна цена 170,00 лв без ДДС и цена на тръжната документация 8,00 лв без ДДС, депозит за участие 50.00лв.
1.3. Банциг-вертикален, произведен 1985 г., с начална тръжна цена 280,00 лв и цена на тръжната документация 8,00 лв без ДДС, депозит за участие 50.00лв.
2. Оглед на активите се извършва всеки работен ден до 07.05.2022 г. срещу закупена тръжна документация.
3. Търгът да се проведе на 08.05.2022 г. от 10,00 ч в стая № 22 на Общинска администрация Айтос.
4. Закупуването на документацията за участие и внасянето на депозита се извършват в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ на общината.
5. До участие да се допускат физически и юридически лица.
6. Заявления за участие в запечатан плик да се приемат до 16.00 ч. на 07.05.2022 год. в ЦУИГ /гише №1/ на общината. Към заявлението да бъдат прикрепени следните документи:
6.1. Квитанция за внесен депозит
6.2. Квитанция за закупена тръжна документация
6.3. Декларации по образец
6.4. Съдебно решение за регистрация на участника като търговец/ЮЛ
6.5. Удостоверение за актуално състояние-оригинал, със срок на валидност три месеца за ЮЛ.
6.6. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
6.7. Подадените документи от търговци да носят печата на фирмата
7. Оферта, съдържаща предложения от кандидата, съобразени с условията на търга, поставена в запечатан, непрозрачен плик с надпис “оферта за ……” и името на участника се представят на тръжната комисия в деня на конкурса.
Допълнителна информация на тел.: 0558/ 2 34 40 или в ЦУИГ на Общината
КМЕТ:/п/ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ


•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!