:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
РЕШЕНИЕ № 456


ОБЩИНА АЙТОС

РЕШЕНИЕ № 456
от 31 октомври 2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.1, чл.4, ал.2, чл.32, ал.2, т.1, чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и решения № 114 от 30.VІІ.2004г. и № 429 от 4.VІІІ.2006г. Общински съвет – Айтос, реши:
1. Утвърждава приватизационната оценка 179 000 лв. за продажба на 500 дяла, представляващи 100 % от капитала на „Аетос-Търговия” ЕООД, Айтос за начална тръжна цена.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 31-ия ден след датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”, а ако този ден е неприсъствен – на първия следващ работен ден, в стая 34 на общината, ул. Цар Освободител 3, от 10 ч., за продажбата на 500 дяла, представляващи 100 % от капитала на „Аетос-Търговия” ЕООД, Айтос.
3. Определя стъпка на наддаване – 5 % от началната тръжна цена по т.1.
4. Депозитът за участие е парична вноска 17 900 лв. и се превежда до последния работен ден, предхождащ търга по банкова сметка BG 07 BUIN 78553380820030 в ТБ „Алианц България” – АД, клон Бургас.
5. Тръжната документация на цена 100 лв., внесени в касата на общината, се получава в стая 23, ет.3 на общината, до два работни дни преди датата на търга.
6. Подаването на документи за участие се извършва до последния работен ден, предхождащ търга, в Центъра за услуги и информация на гражданите на общината, гише № 1.
7. Начин на плащане – достигнатата при търга цена се заплаща разсрочено: 50% от достигнатата при търга цена, намалена с внесения от купувача депозит за участие в търга, се заплаща при подписване на договора за продажба; останалите 50 % - в тримесечен срок от сключване на сделката чрез банков превод и само в левове.
8. Купувачът се задължава да изкупи дружеството ведно с всичките му пасиви и активи.
9. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга.
10. Оглед на дружеството, преглед на свързаната с него документация и срещи с ръководството му могат да се извършват всеки работен ден от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна заявка и представен платежен документ за закупена документация.
11. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно Наредбата за търговете и конкурсите и сключи приватизационния договор със спечелилия търга участник.


Председател :Е.Османов
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!