:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
ЗАПОВЕД № РД-08-287


ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


ЗАПОВЕД
№ РД-08-287
13.06.2007г., гр.Айтос

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 от ЗОС, чл.17 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година на закрити сергии /павилиони/ с площ 4.40 кв.м - частна общинска собственост – за продажба на цветя, сувенири, плодове и зеленчуци, находящи се в общински пазар - гр.Айтос, с начална тръжна цена – 8.80лв. /осем лева и 0.80/ на кв.м без ДДС месечен наем.
2. Търгът да се проведе на 04.07.2007г. от 10:00ч. в стая № 34 на Община Айтос.
3. Определям депозит за участие в размер на 100.00 /сто/ лева.
4. Утвърждавам тръжна документация на стойност 20.00 /двадесет/ лева без ДДС за един комплект.
5. Тръжната документация се закупува от Центъра за услуги и информация на граждани до 29.06.2007г. включително.
6. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден до 03.07.2007г. включително, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
7. Заявленията за участие, поставени в запечатан плик се приемат до 16:00ч. на 03.07.2007г. в ЦУИГ на общината.
Кмет на Община Айтос: /п/Евгени Врабчев


•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!