:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
З А П О В Е Д № РД-08-441


О Б Щ И Н А А Й Т О С
О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я


З А П О В Е Д

№ РД-08-441
гр. Айтос 10.08.2007г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.17, ал.1 от НРПУРОИ

З А П О В Я Д В А М :

1. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещения, на площ от 12кв.м., представляващи масивни павилиони – частна общинска собственост с № 3, 4, 7, находящи се в урегулиран парцел ХІІ-ти, кв.120 по плана на гр. Айтос с начална тръжна цена 24.00лв./Двадесет и четири лева/ без ДДС месечен наем.
2. Определям депозит за участие в размер на 1000.00 лв./Хиляда лева/ за всеки павилион.
3. Утвърждавам тръжна документация на стойност 50.00 лв. с ДДС за един комплект, която може да се закупи от центъра за услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ на общината. За всеки павилион се закупува отделна документация.
4. Търгът да се проведе на 29.08.2007г. в стая № 22 на общината от:
- 10.00ч. за павилион №3
- 10.15ч. за павилион №4
- 10.30ч. за павилион №7
5. До участие ще се допускат физически и юридически лица, които са търговци по смисъла на ТЗ.
6. Оглед на имотите да се извършва всеки работен ден до 28.08.2007г., след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
7. Заявления в запечатан плик да се приемат до 16.00ч. на 28.08.2007г. в ЦУИГ на Общината. Към заявлението да бъдат прикрепени следните документи:
7.1. декларации 2 броя по образец
7.2. квитанция за внесен депозит
7.3. квитанция за закупена тръжна документация
7.4. съдебно решение за регистрация на участника като търговец/ЮЛ
7.5. удостоверение за актуално състояние
7.6. пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
8. Ценова оферта, съдържаща предложения от кандидата, съобразени с условията на търга, поставена в запечатан, непрозрачен плик с надпис “оферта за павилион№ …” и името на участника се представят на комисията в деня на търга.
При участие на кандидат, регистриран като търговец/ЮЛ, е необходимо подадените документи да носят печата на фирмата.
Допълнителна информация на тел.: 0558/ 2 34 40 или в ЦУИГ на Общината


КМЕТ: /п/ ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!