:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
Заповед на кмета за образуване на избирателни секции


З А П О В Е Д

№ РД-08- 482
гр. Айтос, 30.08.2021 г.

На основание чл.22 и чл.23 от Закона за местни избори


ЗАПОВЯДВАМ :

ОБРАЗУВАМ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на общини, райони и кметства , както следва:

№ по ред № на избирателната секция
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ
1 2 3
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В гр. АЙТОС
1 001 ОУ “Любен Каравелов”
2 002 ОУ “Любен Каравелов”
3 003 ОУ “Любен Каравелов”
4 004 Клуб на пенсионера на ул. “Станционна” № 44
5 005 СОУ “Никола Вапцаров”
6 006 СОУ “Никола Вапцаров”
7 007 ЦДГ “Радост”
8 008 ЦДГ “Радост”
9 009 Клуб на ул. “Паркова” № 52
10 010 СОУ “Христо Ботев”
11 011 СОУ “Христо Ботев”
12 012 СОУ “Христо Ботев”
13 013 Ритуална зала на Общината
14 014 Бивш Център за услуги и информация в Общината
15 015 Заседателна зала до бивш ЦУИГ
16 016 Общ.център за социални и здравни услуги, ул. “Васил Левски” № 3
17 017 ОУ “Д-р Петър Берон”
18 018 ОУ “Св.св.Кирил и Методий”
019 019 ОУ “Св.св. Кирил и Методий”
020 020 ОУ “Атанас Манчев”
021 021 ОУ “Атанас Манчев”
022 022 ОУ “Д-р Петър Берон”
023 023 СОУ “Христо Ботев”
024 024 СОУ “Христо Ботев”
025 025 ЦДГ “Калина Малина”
026 026 ОУ “Атанас Манчев”
027 027 СОУ “Никола вапцаров”
028 028 СОУ “Никола Вапцаров”
029 029 ЦДГ “Калина Малина”
030 030 Болница

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В КМЕТСТВАТА
031 031 Клуба на кметство с.Лясково
032 032 Клуба на кметство с.Зетьово
033 033 Младежки клуб с.Малка поляна
034 034 Кметството с.Караново
035 035 Ритуална зала – кметство с.Съдиево
036 036 ОУ “Христо Ботев” с. Мъглен
037 037 Ритуална зала кметство с.Дрянковец
038 038 ОУ “Отец Паисий” с. Пещерско
039 039 НУ “Васил Левски” с. Черна могила
040 040 Читалище “Пробуда” с.Пирне
041 041 ОУ “Кирил и Методий” с.Карагеоргиево
042 042 Младежки клуб с. Поляново
043 043 ОУ “Св.св.Кирил и Методий” с.Чукарка
044 044 ОУ “Цанко Церковски” с.Черноград
045 045 Клуб кметство с.Раклиново
046 046 ОУ “Светлина” с. Тополица
047 047 Дом за стари хора
048 048 ОУ “Кирил и Методий” с. Каргеоргиево


Предлагам на Общинската избирателна комисия да определи номерата на избирателните секции в общината в съответствие с образуваните такива, съобразно решение № 6 от 13.08.07 г. на ЦИКМИ.
Настоящата заповед да се обяви чрез средствата за масово осведомяване / Радиовъзел и вестник “Народен приятел”, а копия от нея да се предоставят на общинските ръководства на политическите партии и коалиции.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината – Радка Недкова.

К М Е Т:/п/ ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ

•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!