:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
Повторен търг за отдаване на язовир под наем


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

З А П О В Е Д

№ РД-08-515
гр. Айтос 14.09.2007г.

На основание чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и във връзка с § 4 ал.1 от ЗСН, Решение № 513/29.03.2007 г. на Общински съвет гр. Айтос и чл. 42, чл. 45, чл. 47, ал. 4 от НРПУРОИ.

ЗАПОВЯДВАМ:

1.Откривам процедура за провеждане на повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост, имот № 110 по плана за земеразделяне на с.Чукарка, с площ 32,427 дка, АОС № 682/04.08.2000 г. , начин на трайно ползване – язовир “Над селото”, с начална цена 2270 лв. и депозит за участие 227 лв.
2. Търга ще се проведе на 21.09.2021 г. от 10.00 часа в сградата на община Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3, ет.3, стая 26
Началната цена е наемната цена определена за целия наемен срок.
2. Срок за отдаване - 5 години, считано от датата на подписване на договора.
3. Срок за подаване на заявления за участие - до 16.00 часа на 20.09.2021 г. в деловодството на общината/ ЦУИГ/.
4. Депозит за участие в размера посочен в т. 1 се внася в касата на общината до 16.00часа на 20.09.2021 г. в касата на общината – ет.1, ст.10.
5. Тръжната документация на стойност от 20 лв./двадесет лева/ без ДДС се получава от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Айтос до 16.00 часа на 20.09.2021 г.
Настоящата заповед да се обяви в един местен ежедневник, в-к “Народен приятел” , Радиовъзел гр.Айтос и се изложи на информационното табло на общината.
Заповедта да се сведе до знанието на Д”ОбСИР” и Д “ФСДУС” за организация и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

КМЕТ:/п/ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ /

•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!