:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
Търг за училищни и общински земи


ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


З А П О В Е Д
№ РД – 08 - 514
гр. Айтос 14.09.2021 г.

На основание на чл. 44 ал.1 т. 7 от ЗМСМА, чл. 30, чл. 42 и чл. 45, ал. 1, чл. 47, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с решение № 546 от 10.07.2021 г. на Общински съвет -Айтос

З А П О В Я Д В А М:

1. Откривам процедура за провеждане на повторен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на училищни и общински земеделски земи, възстановени с план за земеразделяне в землището на с. Съдиево описани по, местности, начин на трайно ползване, категория, площ и срок на отдаване в Приложение 2.
2. Търга да се проведе в стая № 34, на третия етаж в административната сграда на Община Айтос, ул. “Цар Освободител” №3 на 20.09.2007г. от 10.00 часа

3. Определям начални тръжни арендни цени за 1 дка на година както следва:
Категория Начална тръжна поземлена рента в лева за земите на територията на Община Айтос
І и ІІ няма общ. -
ІІІ 14,00
ІV 12,00
V 11,00
VІ 10,00
VІІ 9,00
VІІІ 8,00
ІХ 7,00
Х 6,00

4. Определям депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена за площта на целия имот предмет на търга, които се внася в касата на общината стая 10 до 16.00 ч. на деня предхождащ търга.
5. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. без ДДС за един комплект и може да се закупи от гише № 4 в центъра за услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ на общината.
6. Заявления за участие в запечатан плик, да се приемат до 16.00 ч. на деня предхождащ търга, в ЦУИГ /гише №1/ на общината.
За справки и контакти: Община – Айтос тел. 2- 57-81 и 2 - 35 -72
Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Дирекция “Общинска собственост и икономическо развитие” и „Финансово стопански дейности и управление на собствеността”
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.


КМЕТ: /п/ ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ

•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!