:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
Заповед № РД-09-542


ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
гр. АЙТОС 8500
ул. “Цар Освободител” № 3
КМЕТ: тел.(0558) 2-26-65;
2-34-50
Факс: (0558) 2- 21-33
Телекс: 83624
E-mail: aetos@infotel.bg


З А П О В Е Д

№ РД-09- 542
гр. Айтос, 28.09.2007г.
На основание чл.17 ал.4 от Наредба № 2 на Министъра на транспорта и съобщенията и решение № 450/08.11.2006 г. на Общински съвет гр. Айтос

З А П О В Я Д В А М :

1. Да се проведе конкурс по реда на Наредба № 2 на МТС за избиране на превозвач/и/ за изпълнение на пътническите превози по автолиниите от общинската,областната и републиканската транспортни схеми.
2. До участие в конкурса се допускат само лица по чл.2 от Наредба № 2 на МТС, които отговарят на изискванията на същата наредба.
3. Документи се подават до 17.00 часа на 14.11.2007г . в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ на Община Айтос, ул. “Цар Освободител” № 3.
4. Предложенията на кандидатите да бъдат отворени на 15.11.2021 г. в 09.00 часа в стая № 34 на Общината.
5. За изпълнението на всеки комплект от автолинии от конкурса ,превозвача да осигури 100% покриване на курсовете с МПС и да разполага с резервни МПС-не по-малко от 15%от общия брой необходими .
6. Конкурсната документация да се продава в ЦУИГ срещу представен документ за платена такса от 50 лв., внесени в касата на ЦУИГ.
Заповедта да се доведе до знанието на дирекции ОбСИР и ФСДУС, а на заинтересованите лица чрез публикуване в един централен и един местен вестник най-малко 30 дни преди провеждането на конкурса.
Контрол ще упражнявам лично.

Вр.и д КМЕТ:/п/М. Димитрова
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!