:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
З А П О В Е Д № РД-09-565


гр. Айтос 11.10.2007г.
На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и решение № 450/08.11.2006 г. на Общински съвет гр. Айтос,и поради допуснати неточности в моя заповед РД-09-542/ 28.09.2021 год.
В посоченото в тази заповед решение изрично е предвидено в състава на комисията да вземат участие общински съветници от Общински съвет Айтос.
С оглед на факта ,че към датата на провеждане на конкурсната процедура обявена с заповед РД-09-542/28.09.2007 год. няма да има конституиран нов общински съвет и няма да е изпълнено задължението за състава на комисията, поради което се налага отмяна на моя заповед РД-09-542/28.09.2007 г.
З А П О В Я Д В А М :
1.Отменям заповед РД-09-542/28.09.2007 год.
2.Заповедта да се доведе до знанието на дирекции ОбСИР и ФСДУС и на заинтересованите лица.
Контрол ще упражнявам лично.
Вр.и д КМЕТ: /п/ М. Димитрова
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!