:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
Обявена е процедура за възлагане на обществена поръчка за ученическия превоз


Община Айтос
Общинска администрация
Обявление
Община Айтос, гр. Айтос, ул. „Цар Освободител”№3, тел. 0558 3450, факс 22133, на основание чл. 7, ал. 1,т.1, чл. 8, ал. 1 от ЗОП и решение №ОП-06-6 от 30.06.2021 г. на Кмета на Община Айтос обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на специализирани превози на ученици до 16-годишна възраст през 2006/2007 учебна година.”
1. Вид на процедурата – Открит конкурс
2. Обект на поръчката – изпълнение на ученически превози по маршрутите:
Гр. Айтос – с. Малка поляна – гр. Айтос – 2 курса
Гр. Айтос – с. Зетьово – гр. Айтос – 2 курса
Гр. Айтос – с. Дрянковец – гр. Айтос – 2 курса
Гр. Айтос – с. Съдиево – гр. Айтос – 2 курса
Гр. Айтос – с. Мъглен – с. Черна могила – гр. Айтос – 2 курса
Гр. Айтос – с. Раклиново – с. Черноград – гр. Айтос – 2 курса
Гр. Айтос – с. Поляново – с. Пирне – гр. Айтос – 2 курса
Гр. Айтос – с. пирне – гр. Айтос – 2 курса
Гр. Айтос – с. Лясково – гр. Айтос – 2 курса
3. Код, съгласно номенклатурата на класификатора на обществените поръчки – 60113100-4.
4. Място и срок за изпълнение – територията на Община Айтос през учебните дни на 2006/2007 година.
5. Изисквания за икономическо и финансово състояние, доказани с: Отчет за приходите и разходите за първото полугодие на 2006 година, технически възможности на превозвача, доказани с копия от свидетелство за регистрация част І, УТГ, удостоверение за професионална компетентност на ръководителя и снимки на МПС.
6. Гаранция за участие – 300 лв.
Гаранция за изпълнение – 2800 лв, или банкова гаранция.
7. Условия и начин на плащане – разсрочено по банков път
8. Срок на валидност на офертите – два месеца
9. Критерии за оценка на офертите – основен критерий за оценка е икономически най-изгодната оферта със следните показатели и тежести:
а/ цена на пробег за 1 км. С включен ДДС –
- за най-ниска предложена цена се дават 10 точки
- за всяка следваща оферта с по-висока цена по една точка по-малко
б/ срок за запазване на предложената цена –
- за най-дългия срок за запазване на цената се дават 20 точки
- за всяка следваща оферта с по-къс срок по 2 точки по-малко
в/ възраст на автомобилния парк – собствен и нает – по регистрационен талон
- за най-малка средна възраст на автопарка се дават по 10 точки
- за всяка следваща оферта с по-висока средна възраст на автопарка по 1 точка по-малко
г/ екологичност на превозните средства –
- от 1 до 10 точки в зависимост от количеството на вредните отработени газове, отоплението и вентилацията на автобуса. Данните се вземат от протокола за издаване на УТГ
д/ други допълнителни –
- до 5 точки – по една точка за всяко допълнително общополезно предложение
е/ най-дълъг срок на разсрочено плащане –
- за оферта предложила най-дълъг срок за разсрочено плащане се дава 5 точки
- за всяка следваща оферта с по-малък срок по една точка по-малко
Максимален брой точки – 60
Печеливша оферта е тази, която е събрала най-голям брой точки.
В класирането участват само участници, които поемат ангажимент за изпълнение на всички маршрутни разписания.
10. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията –
Конкурсната документация се получава срещу квитанция за внесени 50 лв в центъра за услуги и информация на гражданите – ул. „Цар Освободител”№3.
Срок за закупуване на документацията за участие в процедурата – 17.08. 2006 година, до 17,00 часа от гише №4 в центъра за услуги и информация на гражданите.
11.Място и срок за подаване на офертите –
Оферти се подават на гише №1 в центъра за услуги и информация на гражданите на Община Айтос – ул. „Цар Освободител”№3 до 17,00 часа на 24.08.2021 г.
12. Място, дата и час на отваряне на офертите –
Офертите се отварят на 25.08.2021 година от комисия в стая №34 на общината, ул. „Цар Освободител”№3, от 10,00 часа.
Възлагам на Дирекция „ОбСИР” изготвянето на конкурсната документация за провеждане на процедурата и предоставянето на допълнителна информация. Определям лице за контакти – Руси Киряков – директор на дирекция „ОбСИР”. Копие от настоящото решение да се връчи на директорите на дирекция „ОбСИР” и „ФСДУС” и на деловодителя за сведение и изпълнение.
Кмет:/п/ Евгени Врабчев

•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!