:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
З А П О В Е Д № РД-08-538


О Б Щ И Н А А Й Т О С
О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И ЯЗ А П О В Е Д

№ РД-08-538
гр. Айтос 23.112006г.

На основание чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.17, ал.1, чл.45 от НРПУРОИ, във връзка с докладна записка вх.№10-08-36/21.11.2006г. на кмета на с. Пирне

З А П О В Я Д В А М:

1.Откривам процедура за провеждане на втори търг с тайно наддаване чрез набиране на оферти за отдаване под наем за срок от 1 година на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ “Изкупвателен пункт за мляко” на площ 27.60кв.м. находящ се в с. Пирне.
2.Определям начална тръжна цена за месец – 26.40лв. с включен ДДС.
3.Определям депозит за участие в търга в размер на 100.00лв./Сто лева/, който се внася в касата на Общината /стая №10/.
4.Утвърждавам тръжна документация на стойност 20.00лв./Двадесет лева/ без ДДС за един комплект, която се получава от ЦУИГ срещу представяне на квитанция за внесена сума в касата на ЦУИГ.
5.Търгът да се проведе на 13.12.2006г. от 10.00ч. в стая № 22 на Общината.
6.До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица.
7.Заявления за участие да се приемат в запечатан плик до 16.00ч. на 12.12.2006г. Към заявлението да се приложат следните документи:
• декларации /по образец/ – 2 бр.
• квитанция за внесен депозит
• квитанция за закупена тръжна документация
• препис от решението за регистрация на участника като стопански субект и удостоверение за актуално правно състояние на фирмата
• пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
• копие на лична карта
При участие на кандидат, регистриран като стопански субект на приложените документи е необходимо да се постави фирмения печат.
8.Писмените предложения /оферти/ с предложената цена да бъдат поставени в запечатан непрозрачен плик и да се представят на комисията в деня на търга.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2-34-40 и в ЦУИГ на Общината


КМЕТ: /п/ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ

•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!