:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
ОБЯВА ЗА КОНКУРС


Община Айтос
Общинска администрация
Обявление
Община Айтос, ул. „Цар Освободител” №3, на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед РД-08-540/24.11.2006 г. на Кмета на Община Айтос
ОБЯВЯВА КОНКУРС
1. За длъжността Началник на отдел „Оперативно звено по ЗУТ” при Дирекция „ТСУС” на Община Айтос.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- български гражданин
- пълнолетен
- лицето да не поставено под запрещение
- лицето да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода
- лицето да не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност
- образователна степен – висше техническо образование – магистър
- професионален опит – 4 години
3. Начинът на провеждане на конкурса е тест и интервю.
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
- заявление за участие в конкурс – по образец
- диплом за завършено образование – копие
- трудова /служебна/ книжка
- свидетелство за съдимост
- декларация, че е български гражданин и няма друго гражданство, не е поставено под запрещение, не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност – по образец
- медицинско свидетелство – в случай, че кандидатът не е в трудово /служебно/ правоотношение или същото е прекратено преди повече от три месеца
- автобиография
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 17,00 часа на 08.12.2021 г. в Деловодството на Общинска администрация – Айтос, Център за услуги и информация на гражданите.
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в Центъра за услуги и информация на гражданите при ОбА – Айтос.
7. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
- проверява окомплектоваността на документите, необходими за регистриране и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежите от ІV-та и V-та категория.
- проверява съответствието на място между реализирания строеж и издадените строителни книжа и приема екзекутивната документация /ако се изисква да бъде представена такава/
- вписва строежите в регистъра и изработва удостоверението за въвеждане в експлоатация
- заверява заповедните книги на строежите
- изготвя удостоверения, че са спазени условията от разрешението за поставяне на обектите по чл. 56 на ЗУТ, относно местоположението и размерите им /при непълен състав на отдела/
- спазва изискванията и изпълнява задълженията си, произтичащи от Системата за финансово управление и контрол на Община Айтос
- извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали, свързани с дейността на отдела
- разпределя задачите между служителите в отдела, проверява подготвените от тях документи
- прави предложения за подобряване на организацията и ефективността на административната структура, която ръководи.
8. Минимален размер на основната заплата за длъжността, съгласно ЕКДА – 285 лв.
За кмет: /п/ М. Димитрова
/Заповед за заместване №РД-08-537/23.11.06 г./
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!