:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
З А П О В Е Д


О Б Щ И Н А А Й Т О С
О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я


З А П О В Е Д

№ РД-08-542
гр. Айтос 30.11.2021 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14 от ЗОС, чл. 17, ал. 1 от НРПУРОИ,

З А П О В Я Д В А М :

1. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Айтос, м.”Хисаря”, представляващ ТВ и УКВ-ЧМ ретранслаторна станция, базирана на сграда със ЗП 68,1 кв.м. на един етаж и ж.р. триъгълна мачта с вис. 32 м., при следните условия:
1.1. Имота да се ползва за извършване на далекосъобщителни дейности и услуги, регламентирани в Закона за далекосъобщенията.
1.2. Наемателя предоставя на други оператори част от съоръженията, съгласно раздел ІV на глава ХІ от Закона за далекосъобщенията с пряко договаряне.
2. Определям начална тръжна цена 1500 лв без ДДС и депозит за участие в търга 2000 лв.
3. Утвърждавам тръжна документация на стойност 50.00 лв. за един комплект, която може да се закупи от центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ на общината.
4. Търга да се проведе от 10,00 часа на 20.12.2021 г. в стая № 22 на общината.
5. До участие ще се допускат лица, които са търговци по смисъла на ТЗ.
6. Оглед на имота да се извършва всеки работен ден до 19.12.2006г., от 09.00ч. до 16.00ч., с представител на общината, след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
7. Заявления за участие в запечатан плик да се приемат до 16.00ч. на 19.12.2021 г. в ЦУИГ /гише №1/ на общината. Към заявлението да бъдат прикрепени следните документи:
7.1. квитанция/пл.нареждане за внесен депозит.
Банкова с/ка BG07BUIN78553380820030, код за вид плащане 442500, BIC код BUINBGSF, банка “Алианц България” клон Бургас
7.2. квитанция за закупена тръжна документация
Банкова с/ка BG07BUIN78553380820030, код за вид плащане 447000BIC код BUINBGSF, банка “Алианц България” клон Бургас
7.3. съдебно решение за регистрация на участника като търговец/ЮЛ
7.4. удостоверение за актуално правно състояние – с валидност един месец
7.5. пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
7.6. Декларации по образец.
8.Писмените предложения /оферти/ с предложената цена да бъдат поставени в запечатан непрозрачен плик и да се представят на комисията в деня на търга.
9. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

ЗА КМЕТ:
/МАРИАНА ДИМИТРОВА/
Заповед за заместване № РД-08-537/23.11.2006 г.
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!