:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
Обявление


Община Айтос обявява открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за детските градини на територията на Община Айтос по обособени позиции, както следва: 1/ хляб и хлебни продукти, 2/ месо и месни продукти, 3/ мляко и млечни продукти, 4/ консерви, 5/ плодове и зеленчуци, 6/ други хранителни продукти.”
Документацията за участие в открития конкурс се заплаща и получава в Центъра за услуги и информация на гражданите при Община Айтос срещу представяне на квитанция за внесена сума в размер на 30 /тридесет/ лева в касата на Центъра за услуги и информация на гражданите: Айтос, ул. „Цар Освободител”№3.
Посочената цена е без ДДС.
Срок за получаване на документацията – до 17,00 часа на 06.02.2022 г..
Срок за подаване на оферти за участие в открития конкурс – до 17,00 часа на 06.02.2022 година. Кандидатите могат да участват за една и/или повече позиции.
За допълнителна информация: тел. 9558/ 2-86-37.
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!