:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
Търг с явно наддаване на девет броя парцели, отредени за “Индивидуално жилищно строителство”,


О Б Щ И Н А А Й Т О С
О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я


З А П О В Е Д
№ РД-08-17
гр. Айтос, 12.01.2022 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл. 45 от НРПУРОИ, и решение № 412/28.06.2006 год. на Общинския съвет

З А П О В Я Д В А М :

1. Да се извърши продажба чрез провеждане на търг с явно наддаване на девет броя парцели, отредени за “Индивидуално жилищно строителство”, находящи се в квартал 2 “А” по плана на с.Тополица, при следните условия:
1.1.Цена на тръжната документация за всички парцели – 30,00 лв с ДДС
1.2.Депозит за участие за всички парцели – по 1000,00 лв
1.3.Дата, място и час за провеждане на търговете – на 21.02.2022 г., с начален час 10,00 часа, в ст.№ 22 на Общината
2. В деня на търга да се проведат процедури по наддаване за следните парцели:
2.1. УПИ I с площ 438 кв.м., с начална тръжна цена 4818 лв без ДДС
2.2. УПИ IІ с площ 427 кв.м., с начална тръжна цена 4697 лв без ДДС
2.3. УПИ III с площ 568 кв.м., с начална тръжна цена 6248 лв. без ДДС
2.4. УПИ IV с площ 503 кв.м., с начална тръжна цена 5533 лв без ДДС
2.5. УПИ V с площ 522 кв.м., с начална тръжна цена 5742 лв без ДДС
2.6. УПИ VI с площ 497 кв.м., с начална тръжна цена 5467 лв без ДДС
2.7. УПИ VII с площ 567 кв.м, с начална тръжна цена 6237 лв без ДДС
2.8. УПИ VIII с площ 580 кв.м., с начална тръжна цена 6380 лв без ДДС
2.9. УПИ IХ с площ 706 кв.м. , с начална тръжна цена 7766 лв без ДДС
3. Закупуването на документацията за участие и внасянето на депозита се извършват в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ на общината.
5. До участие да се допускат физически и юридически лица.
6. Заявления за участие в запечатан плик да се приемат до 17.00 ч. на 19.02.2022 год. в ЦУИГ /гише №1/ на общината. Към заявлението да бъдат прикрепени следните документи:
6.1. Квитанция за внесен депозит
6.2. Квитанция за закупена тръжна документация
6.3. Декларации по образец
6.4. Съдебно решение за регистрация на участника като търговец/ЮЛ
6.5. Удостоверение за актуално състояние-оригинал, със срок на валидност три месеца за ЮЛ.
6.6. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
6.7. Подадените документи да носят печата на фирмата
Съдържанието на настоящата заповед да се обяви съгласно чл. 46 от НРПУРОИ.КМЕТ: /п/Евгени Врабчев
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!