:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване


О Б Щ И Н А А Й Т О С
О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я


З А П О В Е Д

№ РД-08-19
гр. Айтос 16.01.2007г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7 от ЗОС, чл. 15 от НРПУРОИ и решение № 458/31.10.2006 год. на Общински съвет

З А П О В Я Д В А М :

1. Откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години, за продажба на закуски на училищно помещение – публична общинска собственост с площ 46 кв.м., принадлежащо на ОУ “Л.Каравелов” гр.Айтос, с начална тръжна цена 48.00 лв /четиридесет и осем лв/ без ДДС месечен наем.
2. Определям депозит за участие в размер на 200.00 лв.
3. Утвърждавам тръжна документация на стойност 30.00 лв. с ДДС за един комплект, която може да се закупи от центъра за услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ на общината.
4. Търга да се проведе от 10,00 часа на 08.02.2022 г. в стая № 22 на общината.
5. До участие ще се допускат лица, които са търговци по смисъла на ТЗ.
6. Оглед на имота да се извършва всеки работен ден до 07.02.2022 г., след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
7. Заявления в запечатан плик да се приемат до 16.00ч. на 07.02.2022 г. в ЦУИГ на общината. Към заявлението да бъдат прикрепени следните документи:
7.1. декларации 2 броя по образец
7.2. квитанция за внесен депозит
7.3. квитанция за закупена тръжна документация
7.4. съдебно решение за регистрация на участника като търговец/ЮЛ
7.5. удостоверение за актуално правно състояние
7.6. пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
8. Ценова оферта, съдържаща предложения от кандидата, съобразени с условията на търга, поставена в запечатан, непрозрачен плик с надпис “оферта за имот …” и името на участника се представят на комисията в деня на търга.
При участие на кандидат, регистриран като търговец/ЮЛ, е необходимо подадените документи да носят печата на фирмата.
Допълнителна информация на тел.: 0558/2-34-40 и стая №22 на Общината

КМЕТ:/п/ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ

•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!