:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
Р Е Ш Е Н И Е № 456 на Общински съвет Айтос


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- АЙТОС

Р Е Ш Е Н И Е № 456
От
31 октомври 2006 год.

На основание чл. 21, ал.1,т.8 ЗМСМА , чл.1,ал.2,т.1,чл.3,ал.2, чл.4,ал.2, чл.31,ал.1 ,чл.32,ал.2 т.1 , чл.3, чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение №114 от 30.07.2004год. и решение № 429 от 04.08.2021 год.,
1.Утвърждава приватизационната оценка в размер на 179000 лв. за продажба на
500 дяла, представляващи 100% от капитала на “Аетос - Търговия” ЕООД - гр. Айтос за начална тръжна цена
2.Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 31-я ден след датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, а ако този ден е неприсъствен – на първия следващ работен ден, в стая № 34 на общината , ул. “Цар Освободител”№3 от 10 ч. , за продажба на 500 дяла, представляващи 100 % от капитала на “ Аетос - Търговия”ЕООД,гр. Айтос .
3. Определя стъпка на наддаване – 5 % от началната тръжна цена по т.1
4.Депозитът за участие е парична вноска от 17900лв.и се привежда до последния
работен ден, предхождащ търга , по банкова сметка BG 07 BUIN 78553380820030 в ТБ “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”АД – клон Бургас
5.Тръжната документация на цена 100 лв., внесена в касата на общината , се получава в стоя № 23, ет.3 на общината , до два работни дни преди датата на търга .
6.Подаването на документи за участие се извършва до последния работен ден, предхождащ търга, в Центъра за услуги и информация на гражданите, гише №1 на общината .
7.Начин на плащане – достигнатата при търга цена се заплаща разсрочено :
50 % от достигната при търга цена , намалена с внесения от купувача депозит за участие в търга , се заплаща при подписване на договора за продажба , останалите 50 % - в тримесечен срок от сключване на сделката ,чрез банков превод и само в левове.
8. Купувачът се задължава да изкупи дружеството ведно с всичките му
пасиви и активи.
9. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга
10.Оглед на дружеството , преглед на свързаната с него документация и срещи с ръководството му могат да се извършват всеки работен ден , от 10 до 16 часа , до деня предхождащ датата на търга , след предварителна заявка и представен платежен документ за закупена документация .
11.Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация съгласно Наредбата за търговете и конкурсите и сключи приватизационния договор със спечелилия търга участник


ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/ Е. ОСМАНОВ


•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!