:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Обяви и търгове  
Заповед на кмета за засилване на контрола върху търговията с живи животни и птици


ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


З А П О В Е Д
№ РД-08-45
Гр. Айтос, 07.02. 2007г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с констатиране на заболяването Инфлуенца (грип) по птиците на територията на Република Унгария и взетите решения на заседанието на ЕК от 06.02.2007г.

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Да се засили контрола върху движението на птиците и пазарите за търговия с живи животни, във връзка с изпълнението на наложената забрана за търговия с живи птици.
2. Да се засили охраната на птицефермите – недопускане на външни лица във фермите; дезинфекция на влизащите превозни средства и предприемане на мерки за съхранение на фуража на закрито.
3. Незабавно кметовете и кметски наместници по населени места писмено да предупредят собствениците за отглеждането на птиците в затворени помещения.
4. Кметовете и кметски наместници съвместно с ветеринарните лекари по населени места да осъществяват контрол относно мерките за биобезопасност на животновъдните обекти.
5. ЛРД “Сокол” гр. Айтос и ДЛ гр.Айтос да организират претърсване за откриване на трупове на диви прелетни и водоплаващи птици в района, особено около водоемите.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директор Д”ОбСИР” при Община Айтос и на ОВС гр. Айтос.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение. Да се публикува във вестник “Народен приятел” и излъчи по Радиовзела.

КМЕТ: /п/ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ

•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!