:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Актуално                                         Видяна 186 пъти  

Създават Консултативен съвет по въпросите на туризма


      Председателят Енвер Османов свиква на 18 септември т.г. заседание на Общинския съвет в Айтос, което вероятно ще е предпоследно или последно за мандат 2003-2007 г. Ако съветниците приемат предварителния дневен ред, ХХХХVІІ-то заседание на местния парламент ще стартира с писмо на кмета на Община Айтос с информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на т.г. Кметът готви и две предложения, които съветниците ще трябва да гласуват. Първото – за актуализация на капиталната програма на Община Айтос за 2007 г. и второто – за утвърждаване на числеността на персонала и СМБРЗ и определяне на основните месечни заплати на кмета на Общината, кметовете на населени места и кметските наместници от 1 юли т.г. Администрацията внася и докладна записка за необходимите промени в мрежата и щата на учебните и детските заведения и обслужващи звена за учебната 2007-2008 г.

      Съветът ще трябва да вземе решение и за избирането на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Айтос и кметове на кметства в общината, във връзка с участието на част от сегадействащите кметове в предизборната кампания. В предварителния дневен ред следват още точки, по които съветниците ще дебатират в предизборната обстановка:

      - Предложение от кмета на Общината, относно учредяване право на надстрояване и пристрояване.

      - Предложение от кмета за прекратяване на съсобственост между Община Айтос и граждани чрез продажба делът на Общината

      - Утвърждаване на Консултативен съвет по въпросите на туризма в община Айтос, Правилник за организацията на работата, числеността и състава на Консултативния съвет-

      - Докладна записка от кмета на Общината, относно преустройството на офис – сграда, във връзка с кандидатстване на Община Айтос по програма ФАР - проект Трансгранично сътрудничество България – Турция 2005.

      - Докладна записка, относно участие на Община Айтос с проекти в инвестиционна програма – 2008 г. за развитие на общинската инфраструктура към Социално инвестиционния фонд

      - Докладна записка от кмета на общината, относно участие на Община Айтос в учредяване на „Местна инициативна група – Община Айтос” – Сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза.

      - Промяна на Решение №546, прието на заседание с Протокол №46 на ОбС, проведено на 10.07.2021 г., с което бяха определени общинските и училищните земи, които ще се отдават под наем или аренда за стопанската 2007/2008 г., и приети цени, на които ще се отдават тези земи за ползване, както и срокове за отдаване на същите на наематели и арендатори.

      - Предложение от кмета на Общината относно продажба на недвижими имоти – земеделска земя в землището на гр. Айтос, местност „Герена”, имот №423001 от ІІІ категория, площ 64,929 дка, начин на ползване „изоставена нива”, имот №955 от ІІІ к., площ 55, 291 дка, начин на трайно ползване: „Унищожена нива – промишлена”.

      - Докладна записка от председателя на ОбС – Айтос, относно вземане на решение за отпускане на персонална пенсия на детето Йознур Неджиб Рамадан

      
  


Вашия коментар
Вашия коментар
 
А
87.120.85.171
18.09.2021 11:42
ИДЕЯТА ЗА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НЕ Е
НА КМЕТА. ДА ПРЕСТАНЕ С ПОДЛИТЕ СИ
ДОНОСНИЧЕСКИ НОМЕРА. ИНИЦИАТИВАТА БЕШЕ
ПОДЕТА ОТ БИЗНЕСА, А СЕГА ТОЗИ НЕЩАСТНИК
СЕ ОПИТВА ДА ТРУПА АКТИВИ ОТ ДОБРЕ
СВЪРШЕНАТА РАБОТА ОТ ДРУГИ ХОРА.ЗАЩОТО
ДО ПРЕДИ МЕСЕЦ ЕВЕНТУАЛНАТА МУ НАГЛАСА
ДА СЕ РЕАЛИЗИРА НЕЩО ПОДОБНО ТЪНЕШЕ В
ДЪЛБОКИЯ ПРАХ НА МИСЛИТЕ МУ/АКО ПОНЯКОГА
ПРЕМИНАВАТ ТАКИВА ПРЕЗ ПРАЗНОТО
ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УШИТЕ МУ/.
шиииииииии
84.54.188.164
17.09.2021 17:09
ши създават ми кво ши праят///
 
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!