:: Карта на сайта 
 
      АЙТОС - ДРЕВЕН И МЛАД Не на корупцията !    
       Актуално                                         Видяна 313 пъти  

Местният парламент прие отчета на бюджета за шестте месеца на 2007-ма


      На предпоследното за този мандат заседание на Общинския съвет в Айтос, съветниците одобриха отчета за бюджета на Община Айтос за шестмесечието на 2007 г. Данните сочат, че приходите са в размер на 5 458 хил.лв, при годишен план 9 370 лв.

      Постъпленията от държавни приходи са 3 029 хил.лв, в т.ч. преходен остатък в размер на 432 хил.лв. Общата допълваща субсидия, получена от централния бюджет е в размер на 1 927 хил.лв или 51% от годишния план – 3 787 хил.лв. 55% или 427 хил.лв е изпълнението на преотстъпения данък по Закона за облагане на доходите на физическите лица, при годишен план от 776 хил.лв. Към приходите с държавен характер се добавя и субсидия за капиталови разходи в размер на 100 хил.лв за ремонта на училището в с. Пирне по националната програма „Оптимизиране на училищната мрежа.” Трансферите от МТСП по Програмата за осигуряване на заетост са в размер на 120 хил.лв. През шестте месеца на т.г. са постъпили още трансфери от Министерството на финансите за компенсация на безплатни пътувания – 35 хил.лв и субсидии за вътрешноградски превози – 614 хил.лв, от МФ субсидии за ученическите превози – 66 хил.лв и трансфери за провеждане на изборите за евродепутати – 21 хил.лв.

      Местните приходи са в размер на 1 005 хил.лв, в т.ч. данъчни – 297 хил.лв при годишен план 445 хил.лв или 67% изпълнение и неданъчни приходи – 708 хил.лв, при уточнен годишен план от 1 392 хил.лв или 51% изпълнение и с 28 хил.лв повече от миналата година. През полугодието най-високи са постъпленията от общински такси – 604 хил.лв, изпълнението е 72%, при годишен план 837 хил.лв, в т.ч. такса смет – 378 хил.лв, при план 420 хил.лв, изпълнението е 83%. Очаква се преизпълнение на плана за приходите от такси за ползване на пазари, тротоари и терени. За шест месеца са събрани общо 44,5 хил.лв, при годишен план 65 хил.лв. Събраните такси от „общинските пазари” за шестмесечието са в размер на 19 хил.лв, от терени – 12 хил.лв и от амбулантна търговия, такси, маси и др. – 13 хил.лв. Повече от миналата година са постъпленията от такси за административни услуги и технически услуги. Очакванията са за 877 хил.лв годишни постъпления от всички такси, при годишен план от 837 хил.лв и преизпълнение то 40 хил.лв. В Общината очакват местните приходи за годината да достигнат 1 824 хил.лв, при план 1 837 хил.лв, а общо приходите по бюджета – 8 971 хил.лв / при 90% изпълнение на общата допълваща субсидия/ при годишен план 9 370 хил.лв.

      Разходите за шестте месеца на т.г. са в размер на 3 461 хил.лв, при годишен план – 9 370 хил.лв или 39%. За дейностите „държавна отговорност” разходите са в размер на 2 071 хил.лв, при уточнен план от 5 010 хил.лв или 41%. Разходите за образованието са 1 449 хил.лв, при план 3 511 хил.лв, усвоени са 41% от парите. По-голяма част от разходите в образованието са през второто полугодие по обективни причини. За делегираните от държавата дейности към ОЦСЗУ са изразходени 109 хил.лв при годишен план 272 хил.лв или 36%. Разходите включват издръжката на Дом за стари хора, Дневния център за деца с увреждания, заплати за училищните фелдшери, издръжката на училищните здравни кабинети и заплатите на персонала в „Детска млечна кухня”. Разходите за дейностите държавна отговорност за Общинската администрация са в размер на 244 хил.лв, при план 701 хил.лв или 35%.

      Първоначалният план за субсидиите на читалищата беше в размер на 109 хил.лв, но в последствие беше завишен със 10 хил.лв. За шестмесечието са приведени субсидии в размер на 50 хил.лв или 46% от субсидията за читалищата. За делегираните от държавата дейности дофинансиарнето за шестмесечието е в размер на 21 хил.лв, при план 69 хил. лв.

      Разходите за издръжка на местните дейности са в размер на 940 хил.лв, при годишен план 2 847 хил.лв. Тук се включват разходите за издръжка на ЦДГ, ПДГ и други дейности по образованието – 146 хил.лв, при годишен план 540 хил.лв или 27%. Разходите за местни дейности към ОЦСЗУ са 132 хил.лв, при годишен план 346 хил.лв или 38%. От началото на годината към Центъра функционира и дейност „Обредни услуги” за която са разходвани 28 хил.лв, при план 78 хил.лв. Постъпленията от траурни услуги са 11 хил.лв. Разходите за общинска администрация са в размер на 662 хил.лв, при план 1 961 хил.лв или 34% изпълнение. През тази година е включена и нова дейност „Общински пазари”, разходите за която са 13 хил.лв.

      В дейност „Общинска администрация” са предвидени средства за текущи ремонти на сградите в общината и по кметства. За отчетния период е завършен ремонтът на Кметство Зетево за 1667 лв. Започнаха ремонти на административните сгради в кметствата в с. Черноград, с. Дрянковец, където ще бъдат вложени 36 500 лв, още 4300 лв са предвидени за с. Карагеоргиево.

      Капиталовите разходи са в размер на 585 хил.лв. Изразходвани са 478 хил.лв собствени бюджетни средства, при план 885 хил.лв и 61 хил. лв от Фонд „Приватизация”, при план 478 хил.лв.

      Всички постоянни комисии в Общинския съвет дадоха положително становище по информацията за изпълнение на бюджета за шестмесечието на 2007 г. Поради липса на кворум до общо становище не стигна само финансовата комисия. Председателката Мийрем Дервиш изрази личното си мнение за отчета. Според нея, изпълнението на бюджета за шестмесечието сочи, че 2007-ма ще е една успешна финансова година за Община Айтос.

      
  


Вашия коментар
Вашия коментар
 
Няма коментари към тази новина
 
•  ОБЩИНА АЙТОС - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!