КМЕТЪТ ВАСИЛ ЕДРЕВ НАСРОЧВА ЗА 10 ДЕКЕМВРИ КОНСУЛТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ НА 27 ЯНУАРИ 2013 Г.
04.12.2021

На основание чл.7, ал.4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление и чл.34, ал.2 от Изборния кодекс  насрочвам  консултация с упълномощените представители на Инициативния комитет по чл.10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС и парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени в 41-вото Народно събрание на  10 декември /понеделник/ 2012 г. от 10.00 часа в кабинета на Кмета на Общината за определяне състава на Секционните избиратлени комисии /СИК/ и подвижна секционна избирателна комисия за произвеждане на Националния референдум на 27 януари 2013 г.
Съставът на комисията се определя съгласно решение № 15-НС от 21.11.2021 г. на Централната избирателна комисия и решение на РИК.

При провеждането на консултацията  партиите и коалициите от партии   представят:
а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите, коалициите или инициативния комитет при консултациите лица;
в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.
 Инициативния комитет по чл.10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС представя:
а) копие от решението за създаване на инициативния комитет, което може да бъде заверено от представителя при консултациите;
б) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия инициативния комитет по чл.10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС
ПРИЛОЖЕНИЕ: Решение № 15-НР на ЦИК
                                           
ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС