Към новия сайт ⇒ Aytos.bg
Вход


Общински съвет
Проекти на наредби
Съобщение : Проек на Наредба за управление на отпадъците на териоторията на Община Айтос - 08.08.2014г.

Съобщение : Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на дейността на спортните клубове от Община Айтос - 31.05.2021 г.

Съобщение : Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Айтос - публикувано на 07.05.2022 г.

Минерални води - проект за тарифа 01.07.2021 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос в частта за определяне на такса битови отпадъци - 05.06.2021 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Айтос -11.03.2013 г.

ПРОМЕНИ В НАРЕДБА №1 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС / ал. 18, т. 1-7/

Докладна записка - 04.02.2022 г.

Промяна в Наредба №1 от 26.02.2003г. „ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС” относно таксата за битови отпадъци

Промяна на Наредба №1 от 26.02.2022 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос


Наредба №1/2003г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос, приема изменение и допълнение в Наредба №1/26.02.03.

 

 


Информация
»  Наредба за допълнение на Наредба № 4/2006 г. "За обществения ред при използване на превозните средства на територията на гр. Айтос
»  ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС, ОБЛАСТ БУРГАС
»  Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд
»  Докладна записка от Общински съветници на ПП ГЕРБ - Приемане на изменение на Наредба №4/2006 г. "За обществения ред при използване на превозни средства на територията на община Айтос "
»  Проект за приемане на нова тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд на територията на Община Айтос 03.12.2021 г.
»  Допълнение на нредба за общинския поземлен фонд-11.09.2013г.
»  Проект за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос-01.11.2013
»  Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос-29.11.2013 г.
»  Проекти на документи за план-сметка за отпадъците-2014 г. и отчисления-08.01.2014 г.
»  Проект за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Айтос-14.01.2014 г.
»  Съобщение : Приемане на правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Айтос-публикувано на 06.02.2022 г.
»  Съобщение : Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на дейността на спортните клубове от Община Айтос
»  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и мотиви-17.11.2014г.
»  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос - 19.11.2021 г.