Вход


Обществени поръчки
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и участъците от републиканската пътна мрежа през 2015г. -04.11.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на "ОЦСЗУ" и "КОВЗС" при община Айтос по обособени позиции - 04.11.2014г.

Информация за скючен договор за доставка на мляко

Информация за сключен договор за доставка на месо

Решение за откриване на процедура по чл.90 ал1 т.4 от ЗОП

Решение за откриване на процедура по чл.90 ал.1 т.4 от ЗОП

Информация за изпълнение по договор за обществена поръчка

Информация за изпълнение по договор за обществена поръчка 

Документация за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП с предмет: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: обект „Реконструкция на общински път „BGS 1004 - /I-6/ - Айтос – Карагеоргиево – Тополица – граница община /Айтос - Карнобат/- Кликач - /I-6/”За УЧАСТЪК 1: км 2+700 – начало на регулация с.Карагеоргиево и УЧАСТЪК 2: Край на регулация с. Карагеоргиево – начало на регулация с.Тополица „ - 02.10.2021 г.

Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:  „Упражняване на Строителен надзор на изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на общински път „BGS 1004 - /I-6/ - Айтос – Карагеоргиево – Тополица – граница община /Айтос - Карнобат/- Кликач - /I-6/” За УЧАСТЪК 1: км 2+700 – начало на регулация с.Карагеоргиево и УЧАСТЪК 2: Край на регулация с. Карагеоргиево – начало на регулация с.Тополица„ - 30.09.2014г.

Избор на изпълнител за изработване на проект на Общ устройствен план на Община Айтос

Открита процедура за избор на изпълнител за изграждане на модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води - с.Пирне, община Айтос - 25.09.2014г.