Вход


СЪОБЩЕНИЕ
 Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос НАПОМНЯ на жителите на общината, че крайният срок за внасяне на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства е 30.10.2014г. , а на патентния данък - 31.10.2014г.
Информация за дължимите суми е налична в сайта: http://www.mestnidanaci.info/
както и на сайта на общината:
www.aitos.org. - „справки по местни данъци и такси”.
Задълженията могат да се плащат както следва:
- по банковата сметка на Общината в ТБ ”АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ФЦ Айтос: IBAN: BG 18 BUIN 9561 8400 4475 35 BIC: BUINBGSF по съответния код за вид плащане:
44 21 00 - за данък върху недвижимите имоти
44 24 00 - за такса битови отпадъци
44 23 00 - за данък върху превозните средства
44 34 00 - за други данъци
44 14 00 - за патентен данък;
- с пощенски запис за данъчно плащане от всяка станция на "Български пощи" АД;
- чрез EasyPay от всички офиси на оператора "Изипей" АД - в брой:
- за гр. Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ в сградата на общината, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч.;
- за селата Карагеоргиево, Тополица, Мъглен, Пещерско, Караново,Черноград, Пирне и Чукарка - в кметствата, при специалистите по административно обслужване;
- за селата Черна Могила, Поляново, Малка Поляна, Лясково, Зетьово, Съдиево, Дрянковец и Раклиново - в кметствата, при кметовете и кметските наместници на съответните населени места. Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в определените от Закона срокове.
Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.