Към новия сайт ⇒ Aytos.bg
Вход


Общински съвет
Наредби

 


Информация
»  Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетнна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Айтос
»  Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос
»  Наредба за определяне и администриране на местнитке такси и цени на услуги на територията на Община Айтос
»  Наредба № 1 от 2009 г. за управление на общинските пътища в Община Айтос
»  Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд
»  Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Айтос в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел
»  Наредба за условията и реда за извършване на амбулантна търговия на територията на Община Айтос
»  Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Айтос
»  Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
»  Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
»  Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в Община Айтос
»  Наредба № 2 от 2010 г. за организацията на работата и условията за отглеждане на безстопанствените кучета в приюта
»  Наредба № 3 от 2006 г. за опазване на обществения ред в Община Айтос
»  Наредба за символиката на Община Айтос
»  Наредба № 2 от 2008 г. за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Айтос
»  Наредба № 1 от 2007 г. за рекламната дейност на територията на Община Айтос
»  Наредба № 5 от 2006 г. за дейността в Община Айтос по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи
»  Наредба за предоставяне на общински концесии по чл.71, ал.1, т.2 от ЗОС
»  Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Айтос
»  Наредба № 4 от 2006 г. за обществения ред при използване на превозните средства на територията на гр.Айтос
»  Наредба за управление на отпадъците на територията на община Айтос