Към новия сайт ⇒ Aytos.bg
Вход


Актуална тема
Европейски проекти

 


Информация
»  Проект "Обновяване на образователната инфраструктура в Община Айтос" по ОПРР
»  Проект „Прочистване, укрепване на корита и разширяване на съществуващи диги на ”Река без име с три притока”, преминаваща през с.Малка поляна и река „Славеева река” гр. Айтос, община Айтос” по ОПРР към МРРБ
»  Проект „Изграждане на защитено жилище в гр. Айтос” по ОПРР към МРРБ
»  Проект „Изграждане на канализационна система в село Пирне – Община Айтос” по ПРСР към Държавен фонд „Земеделие”
»  Проект „Интегрирани услуги за социално включване на деца до 7 години и техните семейства от Община Айтос” по проект „Социално включване” към МТСП
»  Проект „Подкрепа за достоен живот” по ОПРЧР към МТСП
»  Проект „Пречиствателна станция за отпадни води – град Айтос” по ОПОС към МОСВ
»  РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
»  КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ
»  Проект „Подобряване на управлението, организацията и функционирането на общинска администрация Айтос чрез прилагане на Единната методология за функционален анализ, с оглед нейното оптимизиране”, финансиран по ОПАК
»  Проект „Подкрепа за равноправен и независим живот”
»  Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне на социална услуга "Защитено жилище" в община Айтос
»  «Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина», Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”