Към новия сайт ⇒ Aytos.bg
Вход


Обяви и търгове
Всички страници с търгове и обяви
   1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10, ..следваща страница

От ЗП Катерина Димитрова Кабакова – гр.Бургас, ж.к. „Лазур” бл.41, вх.3, ет.3
[Целият текст на новината]
 По повод приключване на проект BG051PO001-5.2.12-0013-C0001 „Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне на социална услуга „Защитено жилище” в община Айтос”...
[Целият текст на новината]
Община Айтос УВЕДОМЯВА гражданите, че поради годишно приключване касите на общината ще работят с граждани до 12ч. на 29.12.2014г.
[Целият текст на новината]

До участие в процедурата ще се допускат само кандидати, закупили документация


[Целият текст на новината]
Във връзка с изпълнение на проект «Интегрирани услуги за социално включване на деца до 7 години и техните семейства от община Айтос”...
[Целият текст на новината]
На основание чл. 84 ал. 2 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината чл. 24 ал.1 и ал.2...
[Целият текст на новината]
Съобщение до Гарантсервиз ЕООД - 12.11.2021 г.
[Целият текст на новината]
Във връзка с изпълнение на проект «Интегрирани услуги за социално включване на деца до 7 години и техните семейства от община Айтос”...
[Целият текст на новината]

   1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10, ..следваща страница