Вход


Обяви и търгове
Всички страници с търгове и обяви
предходна страница.. 4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12, ..следваща страница

(Обявлението е публикувано в Държавен вестник – бр.7/26 януари 2010г.)
[Целият текст на новината]
Община Айтос, обявява  открита процедура за  възлагане на  обществена поръчка с предмет:”Доставка чрез покупка на хранителни продукти за детските заведения при Община Айтос по обособени позиции,както следва:1/хляб и хлебни изделия;2/месо и месни продукти;3/мляко и млечни продукти;4/консерви;5/ плодове и зеленчуци;6/други хранителни продукти.”
[Целият текст на новината]
Търговете да се проведат на 03.02.2022 год.
[Целият текст на новината]
Открива се процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година на обекти частна общинска собственост, представляващи закрити сергии /павилиони/ с номера 10, 13 и 16 за продажба на плодове, зеленчуци, разсади, семена, мед –пчелни продукти и други селскостопански продукти от растителен произход находящи се в общински пазар - гр.Айтос, всяка с площ от  4.40 кв.м, с начална тръжна цена – 17.60 лв. /седемнадесет лева и 0.60 лв./ без ДДС месечен наем.
[Целият текст на новината]
(Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр.103 от 29 декември 2009г.)

[Целият текст на новината]
Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр.102 от 22 декември 2009г.
[Целият текст на новината]
Открива се процедура за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние на обект: 1148 дяла, представляващи 100% от капитала на „КДС – Айтос” ЕООД, гр. Айтос.
[Целият текст на новината]
Открива се процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година на обекти частна общинска собственост, представляващи закрити сергии /павилиони/ с номера 10, 11, 13 и 16 за продажба на плодове, зеленчуци, разсади, семена, мед –пчелни продукти и други селскостопански продукти от растителен произход находящи се в общински пазар - гр.Айтос, всяка с площ от  4.40 кв.м, с начална тръжна цена – 17.60 лв. /седемнадесет лева и 0.60 лв./ без ДДС месечен наем.
[Целият текст на новината]
Открива се процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими  имоти - частна общинска собственост, намиращи се в землището на гр. Айтос, в Зона за земеделско ползване,  м. „Слънчева лъка”, м. „Трите братя”, м. „Набожната къща” и м. „Ляската”,  както следва:
[Целият текст на новината]