Вход


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Кабел 20кV за фотоволтаична централа от УПИ І-40018 до УПИ І-35013; от фотоволтаична централа в УПИ І-35013 до точката на присъединяване – съществуващ стоманорешетъчен стълб №101 на ВЛ 20 кV „Сигмен”, П/С „Карнобат, землище на с. Раклиново, община Айтос”. Трасето на подземния кабел с дължина 1922,50м започва от УПИ І-40018, масив 40 (собственост на Атанас Йовчев Кънев), преминава през поземлени имоти: №000279 (полски път, общинска собственост), №000277 (полски път, общинска собственост), №000213 (полски път, общинска собственост) и достига УПИ І-35013, масив 35 (собственост на Симен Стоянов Батов); от УПИ І-35013 преминава през имот 0000153 (полски път, общинска собственост) и достига СРС №101 в имот №036001(нива, общинска собственост)
        Проектът се намира в дирекция  „ТСУС” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


  (Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр.58 от 29 юли 2011г.)