Вход


Актуална тема
Европейски проекти

 


Информация
»  Проект "Обновяване на образователната инфраструктура в Община Айтос" по ОПРР
»  Проект „Прочистване, укрепване на корита и разширяване на съществуващи диги на ”Река без име с три притока”, преминаваща през с.Малка поляна и река „Славеева река” гр. Айтос, община Айтос” по ОПРР към МРРБ
»  Проект „Изграждане на защитено жилище в гр. Айтос” по ОПРР към МРРБ
»  Проект „Изграждане на канализационна система в село Пирне – Община Айтос” по ПРСР към Държавен фонд „Земеделие”
»  Проект „Интегрирани услуги за социално включване на деца до 7 години и техните семейства от Община Айтос” по проект „Социално включване” към МТСП
»  Проект „Подкрепа за достоен живот” по ОПРЧР към МТСП
»  Проект „Пречиствателна станция за отпадни води – град Айтос” по ОПОС към МОСВ
»  РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
»  Информация за напредъка на проект „Обновяване на образователната инфраструктура в община Айтос” финансиран съгласно договор BG161PO001/1.1-09/2010/017
»  КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ