Вход


ЗАПОВЕД № РД - 8 - 266, гр. Айтос 05.04.2012г.

ЗАПОВЕД
№ РД - 8 - 266
гр. Айтос 05.04.2012г.
          На основание чл. 37п, ал. 2, във връзка с чл. 37н ,ал.1 , т.1 от ЗСПЗЗ , във връзка със заповед № РД-09-116/21.02.2011 г. на МЗХ , р. VІ , във връзка с решение № 68 / 21.03.2022 год. на ОбС – Айтос , във връзка с чл. 57 , т. 4 и чл. 60 , ал. 1 от Наредба № 2/ 2009 г. за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за индивидуално ползване за отглеждане на пасищни животни на общински  имоти – публична  общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот   № 000206,  землище с.Пирне ,  с площ 162,418 дка
1.2. Поземлен имот   № 000238,  землище с.Пирне,  с площ 344,560 дка
1.3. Поземлен имот   № 000300,  землище с.Пирне,  с площ 163,920 дка
1.4. Поземлен имот   № 000301,  землище с.Пирне,  с площ 90,119 дка
1.5. Поземлен имот   № 000302,  землище с.Пирне,  с площ 82,161 дка
1.6. Поземлен имот   № 000020,  землище с.Мъглен ,  с площ 51,912 дка
1.7. Поземлен имот   № 000030,  землище с.Мъглен ,  с площ 326,362 дка
1.8. Поземлен имот   № 000299,  землище с.Мъглен ,  с площ 60,736 дка
1.9. Поземлен имот   № 000312,  землище с.Мъглен ,  с площ 59,706 дка
1.10. Поземлен имот   № 013008,  землище с.Караново ,  с площ 164,083 дка
1.11. Поземлен имот   № 030033,  землище с.Караново ,  с площ 86,193 дка
1.12. Поземлен имот   № 033026,  землище с.Караново ,  с площ 15,683 дка
1.13. Поземлен имот   № 000035,  землище с Черна могила ,  с площ 0,772 дка
1.14. Поземлен имот   № 000045,  землище с Черна могила ,  с площ 3,678 дка
1.15. Поземлен имот   № 000046,  землище с.Черна могила ,  с площ 1,575 дка
1.16. Поземлен имот   № 000092,  землище с Черна могила,  с площ 5,350 дка
1.17. Поземлен имот   № 000099,  землище с.Черна могила,  с площ 12,034 дка
1.18. Поземлен имот   № 000105,  землище с.Черна могила,  с площ 9,280 дка
1.19. Поземлен имот   № 000157,  землище с.Черна могила ,  с площ 20,540 дка
1.20. Поземлен имот   № 000134,  землище с.Малка поляна ,  с площ 100,992 дка
1.21. Поземлен имот   № 000340,  землище с. Дрянковец ,  с площ 110,421 дка
 1.22. Поземлен имот   № 000343,  землище с. Дрянковец ,  с площ 3,600 дка
1.23. Поземлен имот   № 000344,  землище с. Дрянковец ,  с площ 16,900 дка
1.24. Поземлен имот   № 000348,  землище с. Дрянковец ,  с площ 1,267 дка
1.25. Поземлен имот   № 000349,  землище с. Дрянковец ,  с площ 1,431 дка
1.26. Поземлен имот   № 000350,  землище с. Дрянковец ,  с площ 3,777 дка
1.27. Поземлен имот   № 000379,  землище с. Дрянковец ,  с площ 40,122 дка

 2. Търговете да се проведат на 24.04.2022 год. в ст. № 34 в сградата на Община Айтос , както следва:
2.1. На 24.04.2022 г. от 09.00  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000206 , землище с.Пирне с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, категория четвърта, с площ 162,418 дка , с начална тръжна цена 6 лв./дка и депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота , който възлиза в размер на 194,90 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.2. На 24.04.2022 г. от 09.15  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000238 , землище с.Пирне с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, категория четвъртаа, с площ 344,560 дка , с начална тръжна цена 6 лв./дка и депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота , който възлиза в размер на 413,47 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.3. На 24.04.2022 г. от 09.30  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000300 , землище с.Пирне с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, категория пета, с площ 163,920 дка , с начална тръжна цена 6 лв./дка и депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота , който възлиза в размер на 196,70 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.4. На 24.04.2022 г. от 09.45  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000301 , землище с.Пирне с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, категория пета, с площ 90,119 дка , с начална тръжна цена 6 лв./дка и депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота , който възлиза в размер на 108,14 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.5. На 24.04.2022 г. от 10.00  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000302 , землище с.Пирне с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, категория пета, с площ 82,161 дка , с начална тръжна цена 6 лв./дка и депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота , който възлиза в размер на 98,59 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.6. На 24.04.2022 г. от 10.15  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000020 , землище с.Мъглен с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, категория десета, с площ 51,912 дка , с начална тръжна цена 6 лв./дка и депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота , който възлиза в размер на 62,29 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.7. На 24.04.2022 г. от 10.30  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000030 , землище с.Мъглен с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, категория десета, с площ 326,362 дка , с начална тръжна цена 6 лв./дка и депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота , който възлиза в размер на 391,63 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.8.  На 24.04.2022 г. от 10.45  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000299 , землище  с.Мъглен с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, категория шеста – 17.552, четвърта 43.184, с площ 60.736 дка , с начална тръжна цена 6 лв./дка и депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота , който възлиза в размер на 72.88 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.9.  На 24.04.2022 г. от 11.00  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000312 , землище с.Мъглен с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, категория четвърта, с площ 59,706 дка , с начална тръжна цена 6 лв./дка и депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота , който възлиза в размер на 71.64 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.10. На 24.04.2022 г. от 11.15  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 013008 , землище с.Караново с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, категория девета, с площ 164,083 дка , с начална тръжна цена 6 лв./дка и депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота , който възлиза в размер на 196,90 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.11. На 24.04.2022 г. от 11.30  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 030033 , землище с.Караново с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, категория девета, с площ 86,193 дка , с начална тръжна цена 6 лв./дка и депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота , който възлиза в размер на 103.43 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.12. На 24.04.2022 г. от 11.45  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 033026 , землище с.Караново с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, категория девета, с площ 15.683 дка , с начална тръжна цена 6 лв./дка и депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота ,  който възлиза в размер на 18.82 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.13. На 24.04.2022 г. от 12.00.  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000035 , землище с.Черна могила с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, категория шеста, с площ 0,772 дка , с начална тръжна цена 6 лв./дка и депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота , който възлиза в размер на 0.92 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.14. На 24.04.2022 г. от 12.15  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000045 , землище с.Черна могила с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, категория пета, с площ 3.678 дка , с начална тръжна цена 6 лв./дка и депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота , който възлиза в размер на 4.41 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.15. На 24.04.2022 г. от 12.30  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000046 , землище с.Черна могила с начин на трайно ползване „Пасище с храсти”, с площ 1.575 дка , с начална тръжна цена 6 лв./дка и депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота , който възлиза в размер на 1.89 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.16. На 24.04.2022 г. от 12.45  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000092 , землище с.Черна могила с начин на трайно ползване „Пасище, мера”,категория шеста, с площ 5,350 дка , с начална тръжна цена 6 лв./дка и депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота , който възлиза в размер на 6.42 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.17. На 24.04.2022 г. от 13.00  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000099 , землище с.Черна могила с начин на трайно ползване „Пасище с храсти”, категория десета, с площ 12.034 дка , с начална тръжна цена 6 лв./дка и депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота , който възлиза в размер на 14.44 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.18. На 24.04.2022 г. от 13.15  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000105 , землище с.Черна могила с начин на трайно ползване „Пасище с храсти”, категория десета,с площ 9.280 дка , с начална тръжна цена 6 лв./дка и депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота , който възлиза в размер на 11.14 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.19. На 24.04.2022 г. от 13.30  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000157 , землище с.Черна могила с начин на трайно ползване „Пасище с храсти”,категория шеста, с площ 20.540 дка , с начална тръжна цена 6 лв./дка и депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота , който възлиза в размер на 24.65 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.20.  На 24.04.2022 г. от 13.45  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000134 , землище с.Малка поляна с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с площ 100.992 дка , с начална тръжна цена 6 лв./дка и депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота , който възлиза в размер на 121.19 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.21. На 24.04.2022 г. от 14.00  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000340 , землище с.Дрянковец с начин на трайно ползване „Пасище, мера, категория шеста, с площ 110.422 дка ,. с начална тръжна цена 6 лв./дка и  депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота ,  който възлиза в размер на 132.50 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.22. На 24.04.2022 г. от 14.15  часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000343 , землище с.Дрянковец с начин на трайно ползване „Пасище, мера, категория пета, с площ 3.600 дка ,. с начална тръжна цена 6 лв./дка и  депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота ,  който възлиза в размер на 4.32 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.23. На 24.04.2022 г. от 14.30 часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000344 , землище с.Дрянковец с начин на трайно ползване „Пасище, мера, с площ 16,900 дка ,категория осма, с начална тръжна цена 6 лв./дка и  депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота ,  който възлиза в размер на 20.28 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.24. На 24.04.2022 г. от 14.45 часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000348 , землище с.Дрянковец с начин на трайно ползване „Пасище, мера, с площ 1.267 дка , категория четвърта, с начална тръжна цена 6 лв./дка и  депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота ,  който възлиза в размер на 1.52 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.25. На 24.04.2022 г. от 15.00 часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000349 , землище с.Дрянковец с начин на трайно ползване „Пасище, мера, с площ 1.431 дка , категория четвърта ,с начална тръжна цена 6 лв./дка и  депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота ,  който възлиза в размер на 1.72 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.26. На 24.04.2022 г. от 15.15 часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000350 , землище с.Дрянковец с начин на трайно ползване „Пасище, мера, с площ 3.777 дка , категория шеста, с начална тръжна цена 6 лв./дка и  депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота ,  който възлиза в размер на 4.53 лв. , срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.
2.27. На 24.04.2022 г. от 15.30 часа, общински имот - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 000379 , землище с.Дрянковец с начин на трайно ползване „Пасище, мера, с площ 40.122 дка , категория четвърта, с начална тръжна цена 6 лв./дка и  депозит за участие - 20 % от началната тръжна цена , умножена по площта на имота ,  който възлиза в размер на 48.15 лв., срок за отдаване – 5 години , считано от датата на подписване на договора.

 Посочените начални тръжни цени са без ДДС (освободена доставка съгл. чл. 45, ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност).
3. Определям стъпка на наддаване –10 % от началната тръжна цена (0,60 лв).
4. Срок за подаване на заявления за участие – до 16.00 часа на 23.04.2012г. в деловодството на общината /ЦУИГ/.
             5. Утвърждавам 27 / двадесет и седем/ комплекта тръжна документация за провеждането на търга и проектите на договори към нея. 
  6. Закупуването на тръжната документация на стойност 40.00 лв. /четиридесет лв./ без ДДС за всеки отделен имот да става от Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Айтос  до 17.00 часа на  20.04.2022 г.

 7. Оглед на обектите  може да се извърши всеки работен ден до деня предхождащ търга от 8.00 до 17.00 ч., след представяне на документ за закупена тръжна документация.

8. До участие в търга се допускат физически и  юридически лица. Участници в публичните търгове за отдаване под наем на общински мери и пасища за индивидуално ползване могат да бъдат земеделски стопани , отглеждащи животни в съответното землище и/или в съседни землища на територията на общината , които :

- отглеждат регистрирани в системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Националната ветеринарно медицинска служба, както следва:
-  10 или повече говеда, или 10 или повече биволи, или 10 или повече говеда и биволи;
-  5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета;
-  50 или повече овце майки, или 50 или повече кози майки, или 50 или повече овце майки и кози майки;
- 5 или повече еднокопитни( коне, магарета, мулета, катъри).

9. Мерите и пасищата за индивидуално ползване , останали свободни след провеждане на търговете и имотите , определени за общо ползване от дребните земеделски стопани и общоселските стада  се отдават под наем  , след провеждане на втори публично оповестен търг при същите условия , на желаещите да поемат задължението за поддържането им в добро земеделско и екологично състояние.

Насроченият търг може да се проведе само в случаи, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.
Кандидатите следва да представят в запечатан непрозрачен плик следните документи:
     - документ за закупена тръжна документация;
     - документ за внесен депозит;
         - заявление за участие;
         - декларация за оглед на имота;
         - 2 броя удостоверения:
 - удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси
         - удостоверение за наличие или липса на задължения по сключени договори с община Айтос;
         - копие от лична карта – на физическото лице или на управителя на ЮЛ;
         - юридическите лица – търговци, наред с посочените горе документи представят и ЕИК – съгласно Закона за търговския регистър;
     - нотариално заверено пълномощно – ако участникът не присъства лично на търга.
10. Начин на плащане – в 14- дневен срок от влизане в сила на заповедта спечелилият кандидат следва да внесе пълната сума и дължимите данъци и такси, и да се яви за сключване на договор.
Настоящата заповед да се обяви във в-к “Народен приятел”, Радиовъзел гр.Айтос и да се постави на информационното табло на общината.
Заповедта да се сведе до знанието на Д „ФСДУС” за организация и изпълнение.
      Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.
Съгласувал:
Ганка Генчева - Гл.юрисконсулт на Община Айтос

ВАСИЛ ЕДРЕВ :
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС