ЦУИГ
Услуги МДТ

УСЛУГИ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

 

                                             1. Удостоверение за данъчна оценка:

 

Необходими документи:

 

1. Молба – по образец.

Правно основание:

 

Чл.17, 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; чл.3,ал.1 от Приложение 2 на Закона за местните данъци и такси, чл.53, т.35 от Наредба № 1/2003г. на ОбС Айтос

Такса:

 

Обикновена услуга – 2 лв.

Бърза услуга – 5 лв.

Експресна услуга – 7лв.

Срок:

Обикновена услуга – 7 дни

Бърза услуга – 5 дни

Експресна услуга – 1 ден

 

2. Удостоверение за наличие или липса на задължения МДТ:

 

Необходими документи:

 

1. Искане – по образец.

Правно основание:

 

Чл. 115 от Закона за местните данъци и такси, чл.53, т.36 от Наредба № 1/2003г. на ОбС Айтос

Такса:

 

Обикновена услуга – 2 лв.

Бърза услуга – 3 лв.

Експресна услуга – 5 лв.

Срок:

Обикновена услуга – 7 дни

Бърза услуга – 3 дни

Експресна услуга – 1 ден

 

 

3. Удостоверение за Декларирани данни:

 

Необходими документи:

 

1. Искане – по образец.

Правно основание:

 

Чл. 115 от Закона за местните данъци и такси, чл.53, т.37 от Наредба № 1/2003г. на ОбС Айтос

Такса:

 

Обикновена услуга – 2 лв.

Бърза услуга – 3 лв.

Експресна услуга – 5 лв.

Срок:

Обикновена услуга – 7 дни

Бърза услуга – 3 дни

Експресна услуга – 1 ден

 

 

4. Удостоверение за платен данък наследство:

 

Необходими документи:

 

1. Искане – по образец.

Правно основание:

 

Чл. 115 от Закона за местните данъци и такси, чл.53, т.38 от Наредба № 1/2003г. на ОбС Айтос

Такса:

 

Обикновена услуга – 2 лв.

Бърза услуга – 3 лв.

Експресна услуга – 5 лв.

Срок:

Обикновена услуга – 7 дни

Бърза услуга – 3 дни

Експресна услуга – 1 ден

 

 

5. Служебна бележка за МПС:

 

Необходими документи:

 

1. Искане – по образец.

Правно основание:

 

Чл. 115 от Закона за местните данъци и такси, чл.53, т.39 от Наредба № 1/2003г. на ОбС Айтос

Такса:

 

Обикновена услуга – 2 лв.

Бърза услуга – 3 лв.

Експресна услуга – 5 лв.

Срок:

Обикновена услуга – 7 дни

Бърза услуга – 3 дни

Експресна услуга – 1 ден

 

 

6. Заверено копие от данъчна декларация:

 

Необходими документи:

 

1. Искане – по образец.

Правно основание:

 

Чл. 115 от Закона за местните данъци и такси, чл.53, т.40 от Наредба № 1/2003г. на ОбС Айтос

Такса:

 

Обикновена услуга – 2 лв.

Бърза услуга – 3 лв.

Експресна услуга – 5 лв.

Срок:

Обикновена услуга – 7 дни

Бърза услуга – 3 дни

Експресна услуга – 1 ден

 

 

7. Справка за задължения към местния бюджет за минали години:

 

Необходими документи:

 

1. Искане – по образец.

Правно основание:

 

Чл. 115 от Закона за местните данъци и такси, чл.53, т.41 от Наредба № 1/2003г. на ОбС Айтос

Такса:

 

Обикновена услуга – 2 лв.

Бърза услуга – 3 лв.

Експресна услуга – 5 лв.

Срок:

Обикновена услуга – 7 дни

Бърза услуга – 3 дни

Експресна услуга – 1 ден