Общинска администрация  »  Дирекции
Общинска собственост и икономическо развитие

Дирекция ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ:

1. организира разработването и съдейства за изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на икономиката на общината;
2. подпомага управителите на общински търговски дружества при изготвянето на бизнес-програмите им; осъществява контрол по изпълнението на дългосрочните и краткосрочни бизнес-програми; внася предложения до общинския съвет за изменение на дружествените договори и договорите за управление на общинските фирми;
3. води регистъра на категоризираните туристически обекти за хранене и подслон;
4. извършва процедура по категоризация на заведенията за хранене и средствата за подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определената категория;
5. консултира потребителите и упражнява контрол върху спазване на техните права в съответствие със Закона за защита на потребителите и правилата за търговия;
6. приема документи за издаване на лицензи и разрешения за търговия с вино, спирт и спиртни напитки и тютюневи изделия, обработва ги и след издаване на лицензите и разрешенията ги вписва в съответния регистър;
7. приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с отпадъци, отломки от черни и цветни метали и сплавите им, обработва документите и след издаване на удостоверение ги вписва в регистър;
8. провежда процедури по издаване на разрешителни за обществен превоз на пътници;
9. подготвя договори за обществен превоз на пътници и упражнява контрол по спазване на условията им;
10. внася предложение до общинския съвет за одобряване на транспортната схема на общината;
11. разработва условия за провеждане на конкурси, методика за оценка на оферти и провежда конкурси за разпределяне на превозите между превозвачите на основа на приетата от общински съвет транспортна схема;
12. урежда отношенията между собственици и ползватели на земеделски земи по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи;
13. извършва справки и въз основа на тях издава служебни бележки относно правото на ползване на земеделски земи, служебни бележки от емлячните регистри;
14. издава удостоверения за характеристиката на земята по искане на земеделски производители и собственици на земеделски земи, придобити по реда на §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи;
15. събира и обобщава информация за Националния статистически институт и Областната служба “Земеделие и гори” относно растениевъдството и животновъдството в общината;
16. организира и контролира дейността на приюта за бездомни кучета;
17. изготвя и реализира програма за решаване на проблемите, свързани с бездомните кучета съвместно с дирекция “ТСУС”;
18. регистрира пунктовете за дестилация на ферментирали плодови материали;
19. извършва регистрация на земеделска и горска техника;
20. участвува в работата на комисията по чл.33 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – за предоставяне под наем на общински земи на безимотни и малоимотни;
21. изготвя предложения до общинския съвет за начина на стопанисване на земеделските земи - общинска собственост;
22. подготвя и участва в търгове за отдаване под наем и аренда на земеделски земи след решение на общинския съвет и подготвя съответните договори за отдаване под наем и аренда;
23. изпълнява инвеститорски функции, свързани с дейността на зоокъта;
24. извършва оценка на щетите, нанесени върху полските имоти – ниви, градини, разсадници;
25. образува административно-наказателно производство при констатиране на нарушения по ЗОССИ;
26. организира, осигурява и контролира ветеринарно-профилактичните мероприятия в общината, както и изпълнението на решенията на епизоотичната комисия;
27. организира и провежда периодичните и годишните преброявания на животните, посевите и трайните насаждения;
28. създава условия за добра организация и безопасност на движението в населените места;
29. организира провеждането на търгове и конкурси при приватизация на обекти общинска собственост;
30. подготвя и осъществява сключване на приватизационни сделки с общински имоти и вписване на ипотека при разсрочено плащане;
31. води на отчет постъпленията от приватизирани общински обекти, като подготвя уведомителни писма и искови молби при нередовни плащания;
32. води регистрите за приватизация и следприватизационен контрол в съответствие с изискванията на Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол;

Отдел "Общинска собственост":
1. издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на общината и съставя актове за общинска собственост;
2. проучва, комплектова и подготвя за изпращане на областния управител преписки за деактуване на имоти държавна собственост;
3. подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти - държавна собственост;
4. издирва и съставя актове за незаети общински имоти;
5. подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и тези, основанието на които е отпаднало;
6. поддържа в актуалност главния регистър, картотеката, регистъра на решенията по реституционните претенции на гражданите, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
7. обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, и подготвя документите свързани с тях;
8. обработва и докладва преписките за учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;
9. приема и обработва молби за разполагане на временни търговски обекти (ВТО) и рекламно-информационни елементи на територията на общината и ги внася за разглеждане в комисиите по ВТО и реклама. След решенията на Комисиите се подготвят разрешения, в съответствие с Наредбите на общинския съвет;
10. изготвя проекти на решения на общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост и след приемането им ги изпълнява;
11. организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в съответствие с Наредбата по чл. 8 от Закона за общинската собственост;
12. координира и контролира процедурите, предвидени в Закона за устройство на територията, касаещи имотите общинска собственост;
13. извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им;
14. изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти;
15. изготвя споразумения към договори (за отдаване под наем) и предизвестия за прекратяването им;
16. изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите; заверява молби-декларации по обстоятелствени проверки;
17. подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по договорите за наем на общински имоти, както и информация за просрочените плащания от нередовни наематели на общинска собственост;
18. подготвя и организира процедурите по провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие с Наредбата за концесиите в общината;
19. констатира наличието на рекламно-информационни елементи и следи за редовното внасяне на приходите, съгласно Наредбата за рекламите на общината;
20. следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за осигуряване на бюджетни средства за ремонта и поддръжката им;
21. организира, координира и контролира изпълнението на жилищната политика на общината;
22. изготвя предложения до кмета на общината и общинския съвет за промяна статута на общински жилища. Подготвя необходимите документи свързани с ползването на общинския жилищен фонд;
23. подготвя информация в рамките на своята компетентност по Закона за кадастъра и имотния регистър и я изпраща до службите по вписвания и кадастъра.

Отдел "Инвестиционна дейност и регионално развитие":
1. събира информация и подготвя проекти по различни програми на предприсъединителните фондове на ЕС – САПАРД, ФАР, ИСПА и др.;
2. организира и координира дейностите по одобрените проекти;
3. участва в разработка на краткосрочни и дългосрочни програми - международни и местни, свързани с дейността на отдела;
4. извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали, свързани с дейността на отдела;
5. участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на общината;
6. съставя актове на нарушителите съобразно дейността на звеното и съгласно наредби на общинския съвет.

 

За контакти:

гр. Айтос 8500
ул. Цар Освободител 3

телефони:
директор: 0558 / 23572
отдел "Общинска собственост": 0558 / 23440
отдел "ИДРР": 0558 / 25783
централа: 0558 / 23450
факс: 0558 / 22133