Общинска администрация  »  Дирекции
Финансово-стопански дейности и управление на собствеността

Дирекция ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА:

1. изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;
2. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет;
3. изготвя заявките за необходими средства на общината;
4. подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите;
5. организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от общинската администрация, общинските дейности и звена съвместно с дирекция “АПИО” и ги представя за одобрение от кмета на общината;
6. разработва съвместно с дирекция “АПИО” Вътрешни правила за работната заплата, предлага ги за одобрение от кмета на общината и следи за тяхното изпълнение;
7. анализира съвместно с дирекция “АПИО” разходването на средствата от фонд “Работна заплата” и прави целесъобразни предложения;
8. води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации в изпълнение на чл.чл. 21 и 22 от Закона за счетоводството;
9. изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно чл.чл. 23 - 32 от Закона за счетоводството и Примерните национални счетоводни стандарти;
10. организира отчетността на дълготрайните активи на общината;
11. организира съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно чл.чл. 42-45 от Закона за счетоводството;
12. подпомага кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;
13. осигурява общинската администрация с необходимите консумативи и материали за дейността й;
14. извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните кредити;
15. подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите;
16. изготвя предложения до общински съвет за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и тарифата към нея;
17. съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината;
18. представя периодично на Националното сдружение на общините в Република България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с цел отстояване интересите на общините в преговорите с Министерство на финансите и други министерства и ведомства;
19. осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;
20. организира разработването, приемането и актуализация на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация;
21. изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди;
22. оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на второстепенните разпоредители с бюджетни средства;
23. изготвя проекта за инвестиционната програма на общината и отчетите за нейното изпълнение;
24. събира приходите от наеми и продажба на общинска собственост и таксите по ЗМДТ;
25. осъществява предварителен и текущ контрол при разходването на бюджетни кредити по функции, групи дейности;
26. контролира набирането и разходването на средствата по извънбюджетни сметки и фондове, отчитането на бюджетните и извънбюджетни средства, финансовите взаимоотношения на общината с търговски дружества с общинско имущество;
27. контролира приложението на наредбите относно стопанисването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост;
28. осъществява предварителен и текущ контрол при разходването на бюджетни средства от второстепенните разпоредители с бюджетни средства;
29. изготвя преписки по Наредба № 1 / 1996г. за опазване на обществения ред, околната среда и приветливия вид на населените места от Община Айтос на Общински съвет - Айтос.

Отдел "Местни данъци и такси":
1. събира приходите от местните данъци, постъпващи в общинския бюджет;
2. събира приходите от наеми и продажба на общинско имущество, таксите по ЗМДТ и други общински приходи;
3. осъществява контрол по събираемостта на местните данъци и такса смет;
4. изготвя отчет за местните приходи на общината по пълна бюджетна класификация;
5. приема, обработва и съхранява подаваните от гражданите декларации за придобити имоти;
6. определя дължимия данък върху недвижимите имоти и такса смет за съответната година въз основа на приетата ставка и информацията за собствеността на гражданите;
7. определя размера на дължимата такса МПС и пътен данък съобразно вида и модела на МПС.

 

За контакти:

гр. Айтос 8500
ул. Цар Освободител 3

телефони:
директор: 0558 / 3508
главен счетоводител: 0558 / 23409
централа: 0558 / 23450
факс: 0558 / 22133