ЦУИГ
Услуги ГРАО

УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ


1. Удостоверение за раждане/дубликат/
Необходими документи:
1. Документ за самоличност
2. Молба по образец
Правно основание:
Чл. 45, 88 от ЗГР
Наредба № 1 на ОбС Айтос от 2003 г.
Такса: 2.00 лв.
Срок: До 1 работен ден


2. Удостоверение за граждански брак/дубликат/
Необходими документи:
1. Документ за самоличност
2. Молба по образец
Правно основание:
Чл. 53, 88 от ЗГР
Наредба № 1 на ОбС Айтос от 2003 г.
Такса: 2.00лв
Срок: До 1 работен ден


3. Препис извлечение от акт за смърт
Необходими документи:

1. Документ за самоличност
2. Молба по образец
Правно основание:
Чл. 60, 88 от ЗГР
Наредба № 1 на ОбС Айтос от 2003 г.
Такса: 2.00 лв.
Срок: До 3 работни дни


4. Удостоверение за наследници
Необходими документи:
1. Документ за самоличност
2. Молба – декларация от наследник
3. Молба по образец
Правно основание:
Чл. 5-12 от закона за наследството, Чл. 88 от ЗГР,
Наредба № 1 на ОбС Айтос от 2003 г.
Такса: 2.00 лв.
Срок: До 7 работни дни


5. Удостоверение за идентичност на имената
Необходими документи:

1. Документ за самоличност
2. Документа с различните имена
3. Молба по образец
Правно основание:
Чл. 88 от ЗГР
Наредба № 1 на ОбС Айтос от 2003 г.
Такса: 2.00 лв.
Срок: До 2 работни дни


6. Удостоверение за семейно положение
Необходими документи:
1. Документ за самоличност
2. Молба по образец
Правно основание:
Чл. 7, 88 от ЗГР
Наредба № 1 на ОбС Айтос от 2003 г.
Такса: 2.00 лв.
Срок: До 2 работни дни


7. Удостоверение за родствени връзки
Необходими документи:
1. Документ за самоличност
2. Декларация по образец
3. Молба по образец
Правно основание:
Чл. 5, 88 от ЗГР
Наредба № 1 на ОбС Айтос от 2003 г.
Такса: 2.00 лв.
Срок: До 2 работни дни


8. Удостоверение за сключване на граждански брак с чужд гражданин извън Р България
Необходими документи:
1. Документ за самоличност
2. Заявление по образец
3. Молба по образец
Правно основание:
Чл. 88 от ЗГР
Наредба № 1 на ОбС Айтос от 2003 г.
Такса: 5.00 лв.
Срок: До 3 работни дни


9. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Необходими документи:

1. Документ за самоличност
2. Документа подлежащ на заверка
Правно основание:
Чл. 88 от ЗГР
Наредба № 1 на ОбС Айтос от 2003 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок: До 1 работен ден


10. Покана – декларация за посещение на чужденец в Р България
Необходими документи:
1. Документ за самоличност
2. Нотариално заверена покана - декларация
Правно основание:
Чл. 88 от ЗГР
Наредба № 1 на ОбС Айтос от 2003 г.
Такса: 5.50 лв.
Срок: До 2 работни дни


11. Заявление за настоящ адрес
Необходими документи:

1. Документ за самоличност
2. Заявление по образец
Правно основание:
Чл. 88, 96 от ЗГР
Наредба № 1 на ОбС Айтос от 2003 г.
Такса: 1.00 лв.
Срок: До 1 работен ден


12. Заявление за постоянен адрес
Необходими документи:

1. Документ за самоличност
2. Удостоверение за раждане
3. Заявление по образец
Правно основание:
Чл. 88, 95 от ЗГР
Наредба № 1 на ОбС Айтос от 2003 г.
Такса: 2.00 лв.
Срок: До 1 работен ден


13. Удостоверение за поредност на децата
Необходими документи:
1. Документ за самоличност
2. Удостоверенията за раждане на децата
3. Заявление по образец
Правно основание:
Чл. 88, от ЗГР
Наредба № 1 на ОбС Айтос от 2003 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок: До 3 работни дни


14. Удостоверение за постоянен адрес
Необходими документи:

1. Документ за самоличност
2. Заявление по образец
Правно основание:
Чл. 88, 95 от ЗГР
Наредба № 1 на ОбС Айтос от 2003 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок: До 3 работни дни


15. Удостоверение за настоящ адрес
Необходими документи:

1. Молба по образец
2. Заявление по образец
Правно основание:
Чл. 88, 96 от ЗГР
Наредба № 1 на ОбС Айтос от 2003 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок: До 3 работни дни


16. Удостоверение за вписване в картотечният регистър на населеното място
Необходими документи:

1. Документ за самоличност
2. Заявление по образец
Правно основание:
Чл. 88, от ЗГР
Наредба № 1 на ОбС Айтос от 2003 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок: До 7 работни дни


17. Удостоверение за промяна в личен регистрационен картон/ЛРК/
Необходими документи:

1. Документ за самоличност
2. Заявление по образец
Правно основание:
Чл. 88, от ЗГР
Наредба № 1 на ОбС Айтос от 2003 г.
Такса: 3.00 лв.
Срок: До 7 работни дни