Общински съвет  »  Структура
Комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС


І. ПК "Законност и обществен ред"
Председател: Деян Господинов - БСП
Зам. председател: Красимир Енчев – ГЕРБ
Членове:
Георги Михов - БСП
Ереджеб Аптали - ДПС
Севим Али - ДПС

ІІ. ПК "Финансово-икономическа и бюджетна"
Председател: Ивелин Йорданов – "Ред, законност, справедливост"
Зам. председател: Зейджан Али - ДПС
Членове:
Андрей Андреев - БСП
Тотко Щерионов - ГЕРБ
Юзджан Юмер - ДПС

ІІІ. ПК "Териториално развитие, строителство, благоустройство, жилищна политика и екология"
Председател: Николай Колев - ГЕРБ
Зам. председател: Метин Мустафов - ДПС
Членове:
Деян Господинов - БСП
Красимир Костов - "Ред, законност, справедливост"
Ремзи Ахмед - Независима коалиция за Община Айтос

ІV. ПК "Селскостопански дейности и аграрна политика"
Председател: Панайот Которов - БСП
Зам. председател: Байчо Байчев - ДПС
Членове:
Кязим Хамид - ДПС
Красимир Енчев - ГЕРБ
Салибрям Салим - ДПС

V. ПК "Общинска собственост, приватизация, следприватизационен контрол и стопански дейности"
Председател: Севим Али - ДПС
Зам. председател: Иван Новков - ГЕРБ
Членове:
Ремзи Ахмед - Независима коалиция за Община Айтос
Георги Михов - БСП
Красимир Костов - "Ред, законност, справедливост"

VІ. ПК "Образование, култура, изкуства, вероизповедания и младежки дейности"
Председател: Павлета Пантелеева - БСП
Зам. председател: Мехмед Иляз - ДПС
Членове:
Николай Колев - ГЕРБ
Ивелин Йорданов - "Ред, законност, справедливост"
Халиме Хаджибекир - ДПС

VІІ. ПК "Здравеопазване, социални дейности, спорт и отдих"
Председател: д-р Мехмед Хаджимехмед
Зам. председател: д-р Светлана Янакиева
Членове:
Радко Пенчев - АТАКА
Ружди Хасан Ахмед - ДПС
Иван Новков - ГЕРБ

VІІІ. ПК "Оперативни програми и НПО"
Председател: Христо Стаматов - "Евророма"
Зам. председател: Осман Расим - "Евророма"
Членове:
Тотко Щерионов - ГЕРБ
Радко Пенчев - АТАКА
Андрей Андреев - БСП