Бюджет 2009

 О Б Щ И Н А  А Й Т ОС
О Б Щ И Н С К А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

                                       ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА
                       по проекта за бюджет на  община Айтос за 2009 година
                      
          Уважаеми общински съветници,         
Бюджета  за 2009 г. се подготвя в коренно различна икономическа и финансова среда в сравнение с разработването на предишните бюджети. Световната финансова криза оказва влияние не само върху финансовия сектор , но и върху реалната икономика. Подготвяме и ще изпълняваме  бюджет при трудно прогнозируема среда, нови тенденции и рискове. В бюджет 2009 г. са заложени редица мерки и буфери за смекчаване на вероятните последици от финансовата криза.
 Основната цел на разработения проект за бюджет е да се съхрани икономическата стабилност на общината, да се създадат предпоставки за предприемчивост у ръководителите на бюджетните звена и сравнително добра обезпеченост на бюджетната сфера.
В проекта за бюджет в приходната част не е планирано значително увеличение, изхождайки от размера на местните данъците, които бяха намалени  с оглед да не се увеличи данъчната тежест на гражданите, а това поражда и ограничен ресурс за издръжка на местните дейности.
Предлагаме на Вашето внимание разработка на проект за бюджет на  община Айтос за 2009 година под формата на справки - приложения № 1 и № 2, съответно за приходната и разходна част. 
           
         ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ                   /Приложение № 1/ 
           
   В прихода е заложена бюджетна прогноза  за данъчните приходи, прогноза за постъпленията от местни такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи, както и бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2009г.
 Най -сериозни проблеми ще се породят от задържането на 10% от държавните трансфери. Планира се буфер от 10% съгласно чл.10 от ЗДБРБ за 2009 г. за всички видове субсидии. Дори нещо повече , държавата може да задържи допълнително неограничено голям  процент от субсидиите при определени обстоятелства
             Всичко в  бюджета на  община Айтос за 2009г. се предвижда да постъпят приходи в размер на 13 129 296 лв.


             І  ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРЕНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
    Финансирането на държавните дейности  от Централния бюджет през 2009 г. ще се осъществява под формата на обща субсидия. Държавните дейности ща бъдат финансирани още с част от преходния остатък и  собствени  приходи на училищата на делегирани бюджети.
              ОБЩА СУБСИДИЯ
Размера на  общата  субсидия за делегираните от държаната дейности е 6 925 406 лв.и е изчислен като сума  на всички разходи за делегираните от държавата дейности  определени по стандарти. Стандартите за финансиране  са определени с Решение № 29 на Министерски съвет от 23.01.2022 г. Въведени са нови единни стандарти за финансиране на общинската администрация , които равнопоставят общините. Договорени са нови стандарти за детските кухни и доброволните формирования . Заложен е умерен ръст за делегираните държавни дейности.
             Съгласно чл.12 от  ЗДБРБ за 2009г., годишният размер на държавния трансфер за общините  през 2009 г.  се разпределя по тримесечия, както следва:
- първо тримесечие - 30 на сто;
- второ тримесечие  - 25 на сто;
- трето тримесечие  - 20 на сто;
- четвърто тримесечие -  25 на сто.
 и се извършва текущо от Министерство на финансите чрез отделен платежен  код за всяка община в системата за електронни бюджетни разплащания. Разчетените месечни трансфери са в размер на 90 % от приетите бюджетни взаимоотношения с ЦБ. 
          
              ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК
           Преходният остатък. от държавни дейности  е в размер на  519 469 лв.
           В ЗДБРБ за 2008г. с § 32 ал.2 се регламентира разпределението на преходния остатък, реализиран от делегираните държавни дейности. При условие, че няма неразплатени разходи и просрочени задължения, реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните държавни дейности, остават като преходен остатък по бюджета на общината и се разпределят от общинския съвет през следващата година . Реализираните икономии от средства за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование се използват за финансиране на същите дейности.
Преходния остатък по стандарти в делегираните дейности в образованието е  333 704 лв.от тях 295 273 лв. е остатъка на училищата на делегирани бюджети, който им се предоставя в пълен размер съгласно & 68ал.9 т.1 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г.. Останалите 38 431 лв. от преходния остатък от образованието е предвиден за финансиране на ученическите превози като към тази сума са добавени още 21 869 лв.
От останалата част от преходния остатък е разчетено финансиране на Детска млечна кухня  -  8 700 лв., закупуване на дозаторна инсталация за ДСХ  -3 000 лв. ,  за ПВЗ 1 327 лв., 100 869 лв. за капиталови разходи в местни дейности и останалите 50 000 лв.за резерв за държавни дейности. 
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
В приходната част са разчетени 50 хил.лв. от приходи на училища. От тях 48 900 лв. от наеми на училищни земи и 1 100 лв. от административни услуги предоставени от училищата.

         ІІ   ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 
            
    В проекта за бюджет, в частта му за общинските приходи, въз основа на извършен анализ на изпълнението на същите към 31.12..2008г. и като са взети предвид   изменения в нормативната уредба са заложени като прогноза постъпленията от местни данъци и такси, цените на предоставяните публични услуги на населението, наемите от отдадените общински имоти, приходите от продажба на общинско имущество и други. Взето е в предвид влиянието на световната икономическа и финансова криза, като примерно предвидените приходите от данък при придобиване на имущество са заложени в размери по-малки от миналата година. Отчетена е промяната на нормативната уредба по тези причини и предвидените приходи от патентен данък са по-малко от изпълнението. Не са заложени приходи от такса за кариерни материали.

                  ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 
            
Собствени приходи/местни приходи с общински характер/ -
2 963 000 лв.
  в това число:
- данъчни приходи 887 000 лв.
- неданъчни приходи 2 076 000 лв. 

                   1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ 

    По Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ 
 - данък върху недвижимите имоти 185 000 лв. 
 - данък върху превозните средства  265 000 лв. 
 - данък при възмездно придобиване на имущество и   
   дарения 350 000лв. 
 -други данъци 7 000 лв. 
 - патентен данък 80 000 лв.

                  2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
          
 Прогнозата за неданъчните приходи за 2009 година е 2 076 000 лв. Те включват приходи и доходи от собственост 298 000 лв.Основен дял в тях имат приходите от наеми на имущество 204 000 лв.Тук са предвидени издължаване на  стари задължения около 80 хил.лв.
От “Нетни приходи от продажба  на продукция,  стоки и услуги”  сапредвидени 67 000 лв.
като са включени приходи от: продажба на тръжни  книжа, постъпленията от погребалните услуги, приходите по договора за поставяне на скоби и  др.
Приходи от наем на  язовир  размер на 12 000 лв. 
  В проекто-бюджета са заложени да постъпят от местни такси    1 200 000  лв., в това число  за битови отпадъци 630 000 лв.
Таксата е заложено на база одобрената от общински съвет план-сметка за ТБО.
Размера на таксите е планиран съобразно достигнатите равнища през предходните години. 
   От глоби, санкции и наказателни лихви са разчетени да постъпят  30 000 лв. 
  Предвидени са за внасяне 20 000 лв. корпоративен данък, 2 на сто върху приходите от дейности, с характер на стопански и 235 000 лв. за Данък добавена стойност. 
   От продажба на общинско имущество 800 000 лв. 
  Приходи от концесии 1 500 лв.

                  3.  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С  ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ 

 - обща изравнителна субсидия 1 481 300 лв. 
 - целева субсидия за капиталови разходи 273 500 лв. 
Общата изравнителна субсидия се формира от внедряването на стандарти за два вида  услуги – детски заведения и социален патронаж, както и разпределение на база територия в кв.км. и на база население, от размера на постъпленията от местни данъци на един жител, от ръста на общата изравнителна субсидия и разликата между патентния данък и отменения пътен данък. 
 С бюджет 2009 година средствата предоставени от ЦБ за общинска пътна мрежа,  са  както следва: 
- за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища  220 000 лв.   
- за зимно поддържане и снегопочистване на пътища 47 600  лв.
Тези средства се предоставят в частта на трансферите за местните дейности до 31.01.2022 г. в размер до 75 на сто и до 30 октомври – останалите 25 на сто.
Средствата за ремонт на пътната мрежа се предоставят по заявка. И двата вида субсидии се предоставят в размер на 90%.съгласно чл.10 от ЗДБРБ за 2009 г. 
  Съгласно § 11 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г. изменението на бюджетните взаимоотношения на бюджетните организации с централния бюджет в изпълнение на нормативни актове влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите. 
 С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинските бюджети по приходната и разходна част. Промените се отразяват служебно по бюджета на съответната община и не е необходимо решение на общинския съвет /§ 12 ал.2 и 3/. Министърът на финансите извършва промени и когато в изпълнение на нормативен акт се променят натуралните и стойностни показатели в делегираните от държавата дейности.
                      4. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК
Преходния остатък от местни дейности е  в размер на 649 021 лв., и е включен за издръжка за местни дейности. Към него е прибавен и останалата част от преходния остатък от държавни дейности в размер на 100 869 лв., предвиден за финансиране на капиталови разходи за местни дейности.

                                   ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ 

           Разходите по проекто-бюджета на  община Айтос за 2009 г. са в размер на 13 129 296 лв.
 и са балансирани с приходите. Отразени са структурните промени. За делегирани държавни дейности са разчетени 7 561 006 лв. 
 За общинските дейности се предвиждат  общо 5 568 290 лв.  
 В това число: 
 За текущи разходи 11 661 017 лв. 
 За капиталови разходи 1 348 279 лв.          
 Заделен е резерв за държавни дейности в размер на 50 000 лв.Резерв за местни дейности 50 000 лв. и за дофинансиране на маломерни паралелки 20 000 лв.
При разработване на разходната част на бюджета са взети в предвид всички законови изисквания и указания.
           Средствата за работна заплата за 2009 г. за местните дейности са завишени приблизително с 10,0 на сто, считано от 01.07.2021 година, като се отчитат и промените в числения и възрастов състав на персонала, за общинска администрация съгласно разчетите в ЗДБРБ за 2009 г..
          Числеността на персонала за делегираните дейности е определен  съгласно нормативните документи.  За общинските дейности и общинска администрация числеността на персонала е предложена за  определяне  от общински съвет.
           За 2008 година осигурителните вноски се разпределят в съотношение 60,0 на сто за сметка на осигурителя и 40,0 на сто за сметка на работника или служителя, както е залегнало в  ЗДБРБ за 2009 г.          
           Здравно осигурителните вноски са в размер на 8.0 на сто, 4,8 -  за сметка на работодателя и 3,2 - лични здравноосигурителни вноски.
           Съгласно § 32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г. с решение на общинския съвет след 30 юни могат да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по функция “Образование” и функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”   В проекта за решение   предлагаме тези правомощия да се предоставят на кмета за по - добро оперативно ръководство.       
В разходите са включени заплати и осигурителни плащания, разходи за материали, отопление, осветление, текущи ремонти, външни услуги, учебни помагала, храна ,средствата за работно облекло в размер на 250 лв. на служител,  СБКО и други в съответствие с дейността.
            Приоритети при изпълнението на бюджета /при разпределение на ежедневно постъпващите  по бюджета на общината средства/ следва да бъдат: заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии, храна, отопление и осветление, както и  издръжка на финансираните от общинския бюджет социални, здравни и образователни заведения.
    Разходи за делегираните от държавата дейности.
Разходите за издръжка на държавните дейности са разработени в съответствие със стандартите за издръжка  и определените стойностни показатели регламентирани със ЗДБРБ за 2009 г. чл. 10, ал. 1. Във всички делегирани дейности е заложен резерв в размер на 10 % от определената по стандарт издръжка . Това определено ще създаде проблем в нормалното финансиране, но такава е финансовата рамка определена със ЗДБРБ за 2009 г.
Освен определената издръжка на основание стандартите за издръжка в проекта за бюджет са предвидени – 167 000 лв.  за дофинансиране на държавни дейности . От тях 50 000 лв. за финансиране на маломерни паралелки, 97 000 лв. за общинска администрация и 20 000 лв. резерв за дофинансиране на образованието. За издръжка на държавните дейности са заложени и средства от преходния остатък от държавни дейности в размер на 418 600 лв.. и от собствени приходи на образованието 50 000 лв.
  В проекта за бюджет за 2009 г. предвидените средства за заплати и издръжка за държавните дейности по второстепенни разпоредители са както следва: 
   За образование 5 226 047 лв. 
   За “ОЦСЗУ “ 694 137 лв.
     За общинска администрация , отбрана и сигурност, субсидии читалища и Програма временна заетост-1 420 822 лв.
Делегираните от държавата дейности в образованието са общообразователните училища на делегирани бюджети ,полудневните детски градини. За целодневните детски градини,  с държавни приходи се осигуряват само заплатите и осигурителните плащания. За финансиране на извънкласните дейности на училищата  ще се предоставят извън средствата по стандарти по 15 лв. на ученик. Разпределението на тези средства  в размер на 39 015 лв.ще се извърши без формула от общината. 
При разработване на бюджета за 2009 г. са спазвани единните стандарти  въведени с решение № 29 на Министерски съвет за финансиране на един ученик и на едно дете .  След утвърждаване на формулата за разпределение на  средствата получени по единни разходни стандарти училищата ще разработят самостоятелните си бюджети. В бюджетите си те ще включат преходните остатъци от миналата година ,допълнителното финансиране на маломерните паралелки и приходите от училищни земи, които общината им предоставя..
Към “ОЦСЗУ” делегирани от държавата дейности са: -“Дом за стари хора”, Дневен център за деца и възрастни с увреждания”, , Училищно здравеопазване” и “Детска млечна кухня”за която с държавни приходи се осигуряват само заплатите.
В здравеопазването се въвеждат нови единни разходни стандарти  на дете в детска ясла и детска млечна кухня. Новите стандарти се отразиха неблагоприятно за нашата община,тъй като по този начин са намалени средствата за ДМК и се наложи да осигурим допълнително финансиране от преходния остатък.
Определените стандарти за издръжка на социалните дейности през 2009г. са за място, като се цели по – ефективно управление .
През течение на годината на база на фактически изразходвани средства, ще получаваме допълнителни целеви трансфери за: пътни разноски на правоимащи болни, медикаменти за ветераните от войните, присъдени издръжки и др.
За общинска администрация с държавни приходи се финансират само заплатите и осигуровките, останалата издръжка е местна дейност. За първи път през тази година са въведени стандарти за минимално кадрово осигуряване , които са спазени и е заделен резерв в размер на 10%. Числеността на персонала и СМБРЗ няма да се определя от министъра на финансите по досегашния ред.
Въведени са стандарти за издръжка на дейност “Доброволни формирования за защита при бедствия”. Средствата за тях се предоставят след писмо на кмета на общината и писмо на Министерството на извънредните ситуации за вписваните в регистъра доброволци и даден уникален номер на формированието.
 
 Разходи за местни дейности.
Разчетените средства за издръжка на местните дейности са в размер на 4 223 011 лв.  и за капиталови разходи още 1 345 279 лв.
Бюджета за 2009 г. на дирекция “Образование” за местни дейности е  846 800 лв.,  Издръжката е увеличена с около 11% в сравнение с отчета за 2008 г. В най - голяма степен завишението  се дължи на по- високите цени на хранителните продукти и горивата т.е. отчетена е инфлацията. Планирани са  средства за подобряване на материалната база и текущи ремонти в размер на 60 хил.лв.. Капиталовите разходи са в размер на 114 800 лв.и в по-голямата си част включват основни ремонти на сградите в детските градини.
  Общия размер на бюджета за местни дейности на “ОЦСЗУ” е в размер на 451 600 лв. в това число 4 000 лв. за капиталови разходи.  Капиталовите разходи  в размер на 4 000 лв. са предвидени за изграждане на навес за ДМК.
 За  “Домашен социален патронаж” предвидения бюджет за 2008 г.  е 184 300 лв., който е съобразен с  брой на обслужваните лица  включително и по селата.
Издръжката на обредните дейности  е в размер на 99 800 лв.
Бюджета на общинска администрация и дейностите към нея,  за 2009 г. е в размер на 5 787 712 лв. от тях 1 226 479 лв. са за капиталови разходи.
В проекта за бюджета са заложени разходите за заплати и осигурителни плащания съгласно нормативните изисквания, обичайните разходи за издръжка, като се има предвид и инфлацията.
Предвидени са средства за текущ ремонт на улични настилки в града и селата , за текущи ремонти на административните сгради в общината и по кметства. Предвидени са средства за ремонт на общински жилища. Заложени са средства и за уличната маркировка.
Разчетени са средства за субсидии на спортни клубове и дружества, средства за финансиране на общинския вестник , за културни мероприятия ,за издръжка на музея, за опазване на околната среда и др.
Предложенията до общински съвет за утвърждаване на лимити за представителни разходи на кмета на председателя на общински съвет и средствата за културни мероприятия с оглед икономическата ситуация са намалени в сравнение с миналата година.

      -“Капиталови разходи” 
            
            За 2009 г. за финансиране на инвестиционната програма на община Айтос се предвиждат    1 997 215 лв.
с  източници за финансиране: 
- целева субсидия от Републиканския бюджет   493 500 лв. 
- от собствени бюджетни средства и преходен  остатък 770 970 лв. 
- от ИБСФ “ Специален фонд към ОбС за инвестиции” 150 000 лв. 
- Общински фонд за покриване на разходите за
  приватизация 13 500 лв. 
- от ПУДООС  569 245 лв. 
         
   Разпределението на средствата по обекти е посочено в Приложение № 3. Средствата от ПУДООС са заложени на база подписани договори. През настоящата година очакваме и средства по програма САПАРД.
Общината кандидатства с проекти пред програма “Красива България” за обект “ “ЦДГ Здравец” и съвместно със Социално инвестиционен фонд  за обект  “ЦДГ Калина Малина”които са заложени в капиталната програма.
Съгласно указанията на МФ 10% резерв от утвърдената целева субсидия е предвиден по обекти съответно от “ОР на улични настилки гр.Айтос” и обект Основен ремонт общински път Айтос – Поляново”.
ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ
“Извънбюджетна сметка към общински съвет за приходи от приватизация на общински предприятия.”
По тази сметка постъпват приходите от приватизираните обекти.
 През 2009 г. са предвидени постъпления от приватизация на  два обекта:
- “Кафе сладкарница Еделвайс” – 97 000 лв.
- Втори етаж от Търговски комплекс с. Тополица  - 20 000 лв.
Специален фонд към общински съвет за инвестиции и дълготрайни активи”
По тази сметка постъпват 91% от всички постъпления от приватизирани обекти, лихви по банкови сметки и неустойки по договори. Средствата се изразходват за капиталови разходи с решение на Общински съвет. Очакваните постъпления по сметката за 2009 г. са в размер на 106 470 лв. ,заедно с преходния остатък  към 31.12.2021 г.- 56 876 лв. Средствата са  разпределени по обекти съгласно капиталовата програма на общината.
  “Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол.”
По тази сметка постъпват  9% от постъпленията от приватизираните обекти, приходите от продажба на тръжни документи и лихвите по сметката. Предвидените постъпления за 2009 г. са в размер на 11 060 лв. Средствата се изразходват за заплащане на обяви и публикации свързани с приватизацията на обектите, за възнаграждения на оценителите на обекти, за телефонни разходи и друга текуща издръжка. В план сметката  през тази година  е предвидено част от средствата да се използват за капиталови разходи, съгласно капиталната програма на общината. Общия размер на разходите предвиден в план сметката за 2009 г. е 24 800 лв.

  Дами и господа общински съветници ,
Проекта за бюджет на община Айтос, за 2009 г. който сме разработили и предлагаме на Вашето внимание за обсъждане и приемане е финансово добре обвързан, спазени са всички законови изисквания при неговото съставяне,но в същото време е много напрегнат в резултат на утвърдените на 90% размери на държавните трансфери. Това поражда особено голяма отговорност на общината за създаване на нормална финансова среда за функциониране на бюджетната сфера.
Задължително условие при изпълнението на бюджета през тази година ще бъде строго спазване на финансовата дисциплина, целесъобразно и разумно изразходване на средствата и навременно и бързо реагиране при създаване на усложнени ситуации с оглед на кризата в която се намираме.
 Предлагам на общински съвет да одобри проекта за бюджет на община Айтос за 2009 г. като вземе следното решение:


        *    *    *