Общински съвет
Правилник

ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, мандат 2007-2011 г.

ДЯЛ ПЪРВИ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГЛАВА І: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Правилникът има за цел да осигури ефективна работа на ОбС, неговите комисии, взаимодействието на ОбС с ОбА на Община Айтос в съответствие с Конституцията на РБългария, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Европейската харта за местно самоуправление и другите нормативни актове, уреждащи тази материя по действащото законодателство.

Чл.2. ОбС е колективен орган на местното самоуправление, избран от жителите в Общината при условия и ред, определени от закона.

Чл.3. /1/. ОбС изпълнява функциите по чл.21 от ЗМСМА, както и други функции и задачи от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи и не съставляват изпълнителна дейност.
/2/. В изпълнение на своите функции ОбС приема правилници, наредби, инструкции и решения.

Чл.4. В своята дейност ОбС се ръководи от следните общи принципи:
а/ законност;
б/ самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения;
в/ гарантиране и закрила интересите на жителите на Общината;
г/ публичност;

ГЛАВА ІІ: КОНСТИТУИРАНЕ

Чл.5. /1/. Първото заседание на ОбС се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избирането на председател на ОбС.
/2/. Общинските съветници полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвени листове.
/3/. Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разискванията по избор на председателя на ОбС.

Чл.6. /1/. ОбС избира председател с тайно гласуване.
/2/. За произвеждането на тайното гласуване се избира комисия.
/3/. Всеки общински съветник може да издига кандидатура за председател на ОбС.

Чл.7. Изборът на председател се извършва с бюлетини чийто образец се приема с решение на общински съвет.С решение на общински съвет се приемат и условията за недействителност на бюлетините при гласуването.

ГЛАВА ІІІ: РЪКОВОДСТВО

Чл.8. /1/. Председателят на ОбС освен правомощията по чл.25 от ЗМСМА:
1.Разпределя проектите за решения и нормативни актове в ОбС между неговите комисии според тяхната компетентност и го обявява по ред, определен от него.
2.Осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на ОбС и на общинските съветници.
3.Утвърждава бюджетните разходи на ОбС, комисиите и разноските на общинските съветници, в рамките на гласувания бюджет.
4.Удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на ОбС и подписва всички други документи от неговата компетентност.
5.Определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите със съвещателен глас, гостите и гражданите.
6. Следи и упражнява контрол за спазването на този Правилник.
7.Изпраща на кмета удостоверените преписи на приетите от ОбС актове за обнародване и публикуване.
8. Следи и ежемесечно обобщава присъствието на общинските съветници в заседанията на ОС и заседанията на постоянните комисии.Председателя на Общински съвет публикува обобщените резултати в средствата за масова информация.
/2/. Председателят на ОбС получава месечно възнаграждение равно на 50% от основното месечно трудово възнаграждение на кмета на Община Айтос и осъществява функциите си в /4 часов/ работен ден, в рамките на работното време на администрацията.

Чл.9. /1/.Председателят на ОбС свиква председателите на Постоянните комисии и на политическите представителни групи или упълномощени техни заместници за консултации по програмата и дневния ред за предстоящото заседание на ОбС и по други въпроси от неговата дейност.
/2/. Председателят на ОбС може да свиква минимум на два месеца председателите на постоянните комисии за обсъждане на изпълнението на програмата и на работата по постъпилите проекти за решения и други актове.

Чл.10. /1/. ОбС избира заместник председател /и/.
/2/. Заместник председателя се избира с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

Чл.11. /1/. Заместник председателя на ОбС подпомага председателя и осъществява възложените от него дейности.
/2/.( При отсъствие на председателя и по време на участието му в обсъждането на даден въпрос, заседанието се води от заместник председателя посочен от него.
/3/.При откриване на процедура за предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, до избора на нов председател, заседанието се води от заместник председателя избран от ОбС с явно гласуване.

Чл.12. /1/. Пълномощията на председателя на ОбС се прекратяват предсрочно:
1. По негово искане – подаване на оставка.
2. По мотивирано писмено искане на най-малко една трета от всички общински съветници.
3. При трайна невъзможност за изпълнение на функциите си за непрекъснат период от три месеца.
4. При системно нарушение на ЗМСМА или на този Правилник.
/2/.В случаите по т.1 на ал.1 прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред ОбС.
/3/.При постъпило искане по т.2 на ал.1 председателят свиква нарочно заседание не по-късно от 14 дни след постъпването му. Гласуването е тайно и искането се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници.
/4/. До три месеца не може да се иска оставка на същото основание.
/5/. При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя избор за нов председател се произвежда на същото заседание.

Чл.13. На основание и по реда на чл.12 се прекратяват и пълномощията на заместник председателя, но не в същото заседание.

ГЛАВА ІV: ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ГРУПИ

Чл.14. Общинските съветници могат да образуват политически представителни групи според партийната си принадлежност, политическата си ориентация или на основание общата платформа за работата си в общинския съвет, не по-малко от трима души.

Чл.15. /1/. Всяка политическа представителна група представя на председателя на ОбС решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.
/2/. Председателят на ОбС обявява образуваните политически представителни групи и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същото правило се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

Чл.16. /1/. Всеки общински съветник може да членува само в една политическа представителна група.
/2/. Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете, се определят от самата група в съответствие с разпоредбите на този Правилник.
/3/. Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител, с копие до председателя на ОбС.

ГЛАВА V: КОМИСИИ

Чл.17. /1/. ОбС избира от своя състав постоянни комисии от 5 /пет/ члена и временни комисии.
/2/. Постоянните комисии на ОбС са :
1. Комисия по законност и обществен ред /ЗОР/;
2. Финансово-икономическа и бюджет /ФИБ/;
3. Комисия по териториално развитие, строителство, благоустрояване, жилищна политика и екология /ТРСБЖПЕ/;
4. Комисия по селскостопански дейности и аграрна политика /ССДАП/;
5. Комисия по общинска собственост, приватизация, следприватизационен контрол и стопански дейности /ОСПСКСД/;
6. Комисия по образование, култура, изкуство, вероизповедание и младежки дейности /ОКИВМД/;
7. Комисия по здравеопазване, социални дейности, спорт, отдих и туризъм /ЗСДСОТ/;
8. Оперативни програми и неправителствени организации /ОПНО/.

Чл.18. /1/. Всеки общински съветник може да бъде избран най-много в две постоянни комисии.
/2/. Председателят на ОбС не може да бъде избиран в постоянни и временни комисии.

Чл.19 /1/. Ръководството на всяка постоянна комисия се състои от председател и заместник председател. Председателят организира работата на комисията, ръководи заседанията и поддържа връзки с другите комисии и с председателя на ОбС.
/2/. Ръководствата и членовете на постоянните комисии се избират от състава на общинските съветници с явно гласуване по предложение на политически представените партии и независими съветници.

Чл.20. /1/. Председателят и заместник – председателят на постоянните комисии се освобождават предсрочно:
1. По тяхно искане;
2. С решение на ОбС;
/2/. В случаите то т.1 на предходната алинея прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.
/3/. При обективна невъзможност на член на постоянна комисия да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения, трима от членовете на комисията могат да предложат ОбС да го освободи предсрочно.

Чл.21. /1/.Постоянните комисии заседават и взимат решения съобразно разпоредбите за заседаване и вземане на решения от ОбС.
/2/. Разходите, необходими за дейността на постоянните комисии на ОбС, се съгласуват и утвърждават от председателя на ОбС по предложение на ръководствата на съответните комисии и в рамките на приетия бюджет на ОбС.

Чл.22. /1/. Постоянните комисии могат да образуват работни групи като свои помощни органи.
/2/. По предложение на комисията до председателя на ОбС, могат да бъдат привличани конкретно определени лица – експерти извън състава на ОбС и ОбА.
/3/. Кмета на общината по предложение на председателят на ОбС, сключва договорите с привлечените експерти. Размера на възнаграждението им се предлага от постоянните комисии в рамките на бюджета на ОбС.
/4/. С решение на комисията в заседанието могат да участват със съвещателен глас, представители на браншови или други организации.

Чл.23. /1/. Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на ОбС, изготвят доклади, правят предложения и изготвят становища и проекти за решения по тях.
/2/. Постоянните комисии контролират резултатите от прилагането на приетите решения.

Чл.24. /1/. Дневният ред, периодичността на заседанията на комисиите се определят от техните председатели.
/2/. Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател по негово искане, по искане най-малко на 2/3 от членовете й или от председателя на ОбС.

Чл.25. /1/. Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.
/2/. Общинските съветници, които не са членове на съответна комисия, могат да участват във всички нейни заседания без право да гласуват.
/3/. Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.
/4/. При обсъждане на проекти за решения и други актове и други въпроси вносителят или негов представител може да присъства на заседанията на комисиите, ако комисията реши.

Чл.26. /1/. Председателите на комисии обявяват часа и мястото на заседанията писмено на определените за това места в сградата на Общината. Дневният ред за заседанията на комисиите се обявява съобразно постъпването на материалите, всички членове на комисията се уведомяват по телефона или писмено не по-късно от 3 дни преди заседанието.
/2/. Постоянните комисии заседават, когато присъстват повече от половината от техните членове.
/3/. Решенията на постоянните комисии се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите при явно гласуване.

Чл.27. /1/. Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.
/2/. При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос и се изготвя общ проект за решение. При различни становища всяка комисия предлага свой отделен проект за решение пред ОбС.

Чл.28. Председателят или определен от него член на комисията изготвя кратък доклад за внесените в заседанието на ОбС проекторешения.

Чл.29. /1/. За заседанията на постоянните комисии се води протокол, в който се отбелязват всички взети становища.
/2/. Протоколът се подписва от председателя на комисията или негов заместник и водещия протокола.

Чл.30. /1/. Временни комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.
/2/. Временните комисии се избират от ОбС по предложение на председателя или от общински съветници.
/3/. Задачите, числеността, съставът, срокът на действие на временните комисии се определят от ОбС.
/4/. Временните комисии работят съобразно този правилник.
/5/. Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и с решение на ОбС.

ГЛАВА VІ: ЗАСЕДАНИЯ

Чл.31. /1/. ОбС заседава в сградата на ОбА или на друго място, определено от неговия председател.
/2/. ОбС се свиква на заседание от неговия председател:
1. По негова инициатива;
2. По искане на 1/3 от общинските съветници;
3. По искане на 1/5 от избирателите в Общината;
4. По искане на областния управител;
/3/. В случаите по предходната алинея исканията следва да бъдат мотивирани, като се предложи конкретен дневен ред с проект за решение. Председателят е длъжен да насрочи заседание не по-късно от 7 дни след постъпване на искането.
/4/. При наличие на достатъчно постъпили материали за разглеждане в ОбС, председателя уведомява председателите на постоянни комисии и кмета на Общината за свикване на председателския съвет и изготвяне на проекта за дневен ред. В проекта за дневен ред могат да се включат материалите постъпили до заседанието на председателския съвет. Проекта за дневен ред се изготвя от председателя на ОбС съвместно с председателите на постоянни комисии.
/5/. Уведомяването на общинските съветници за заседанията на ОбС се извършва с покана 7 дни преди заседанието. Поканата съдържа деня, часа, мястото и проект за дневния ред на заседанието. Всички постъпили материали по него се предоставят в 15 комплекта за целия ОбС. Същите може да се публикуват и в нарочен сайт с достъп за общинските съветници.
/6/. Окончателния дневен ред на заседанията се определя чрез гласуване от ОбС, при спазване на изискването по ал.4.

Чл.32. /1/. ОбС се свиква на заседание не по-малко от 6 пъти годишно.
/2/. ОбС може да промени времето за редовни заседания. ОбС може да проведе извънредни заседания по предварително обявен дневен ред.
/3/. На извънредните заседания се обсъжда само събитието, по повод на което се провежда заседанието.

Чл.33. /1/. Заседанията на ОбС са открити.
/2/. Лица, които не са общински съветници, могат да присъстват като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред.
/3/. При безредие председателят въдворява ред и може да разпореди да бъдат отстранени отделни граждани или всички външни лица.
/4/. На заседанията на ОбС не се допускат въоръжени лица.
/5/. ОбА осигурява квестори при провеждане на заседанията по искане на Председателя на ОбС.
/6/ При заседанията на общински съвет мобилните телефони се поставят на тих /беззвучен режим/. Председателя на Общински съвет може да отстрани от заседанието лице, което не спазва тази разпоредба.

Чл.34. /1/. ОбС може да реши някои от заседанията да се провеждат при закрити врати.
/2/. Предложение за закрито заседание могат да направят председателят на ОбС, общинските съветници, кмета или Областния управител.
/3/. При постъпило предложение за закрито заседание председателят поканва всички външни лица да напуснат залата. След като изслуша мотивите на вносителя на предложението, ОбС го обсъжда и гласува. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито или открито.
/4/. Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично по общия ред.

Чл.35. /1/. Откритите заседания на ОбС могат да бъдат предавани пряко или чрез излъчване на репортажи по електронните средства за масово осведомяване или с решение на ОбС.
/2/. Средствата за масово осведомяване могат да отразяват с репортажи заседанията на постоянните комисии на ОбС по преценка на самите комисии.

Чл.36. /1/. Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общинските съветници.
/2/. ОбС може да заседава, ако в залата присъстват повече от половината от общия брой общински съветници. Той може да приема решения само при условията на ал.1.
/3/. Проверка на кворум се извършва след всяка почивка или прекъсване на заседанието, както и със самото гласуване. Проверка на кворума за условията по ал.2 се извършва и когато общински съветник или група съветници изрази мнение, че в залата не е налице необходимият кворум за обсъждане.
/4/. Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия кворум.
/5/. Председателя на ОбС може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:
1. Напомняне
2. Забележка
3. Порицание
4. Отнемане на думата
5. Отстраняване от заседание
/6/. Председателя на ОбС отнема думата на общински съветник, който:
1. По време на изказването си има наложени две от предвидените в ал.5, т.1 до 3 дисциплинарни мерки.
2. След изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата от председателя.
/7/. Председателя на ОбС може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:
1. Възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин.
2. Продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседания.

Чл.37. /1/. ОбС по предложение на председателя може да приеме програма за предстоящия тримесечен период. При изготвянето на програмата и по свързаните с това въпроси председателят на ОбС се консултира с председателите на комисии и председателите на политическите представителни групи. Приетата програма може да се променя само с решение на ОбС.
/2/. Не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в дневния ред.

Чл.38. /1/. Председателят на ОбС ръководи заседанието и дава думата на изказващите се.
/2/. Общинският съветник се изказва след като председателят му предостави думата.
/3/. Думата се иска от място е вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.
/4/. По особено важни въпроси, когато времето за изказване на отделните представителни политически групи е определено, председателят дава думата, в зависимост от поредността, представена от ръководствата на групите за общинските съветници, които ще говорят от тяхно име.
/5/. Председателят на ОбС дава думата на председателите на политическите представителни групи, а при тяхното отсъствие - на заместниците им или на упълномощен от тях общински съветник, когато я поискат, в рамките на дискусиите по дневния ред и времето, определено на политическите представителни групи.
/6/. Думата се дава незабавно при поискване от кмета на Общината, областния управител или на посочени от тях лица, при условията на ал.4.
/7/. Веднъж на заседание Председателят на ОбС дава думата на председателите на групи или на техните заместници по въпроси, извън обсъждания дневен ред след приключването му, ако я поискат. Техните изказвания са до 5 минути.
/8/. Гражданите могат да задават обществено значими въпроси и да правят предложения по тях писмено до ОбС, в края на заседанието след изчерпване на дневния ред.За да им бъде дадена думата, те заявяват желанието си пред председателя на общински съвет, който запознава съвета с постъпилите искания и предложения. Общинския съвет взима решение за предоставяне на думата за всеки конкретен случай.
/9/ Извън тази процедура с решение на общински съвет, думата може да бъде предоставяна и по време на разглеждането на някой от материалите, на лица, пряко засегнати от евентуалното решение, както и на представители на търговски дружества отправили инвестиционни предложения.
Чл.39. /1/. По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.
/2/. Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретното нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за:
1.Прекратяване на заседанието;
2.Отлагане на заседанието;
3.Прекратяване на разискванията;
4.Отлагане на разискванията;
5.Отлагане на гласуването;
6.Проверка на кворума;
/3/. Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече то 2 минути, без да се засяга същността на обсъждания въпрос.

Чл.40. Общинските съветници говорят само от трибуната, от поставения в залата микрофон в рамките на не повече от 5 минути, ако ОбС не е приел друг регламент.

Чл.41. /1/. Когато изказващият се, се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
/2/. Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос, освен ако не се налага доизясняване на изказването в рамките до 2 минути.
/3/. По изключение председателят на ОбС дава допълнително време за изчерпване на определен въпрос.

Чл.42. /1/. Общинският съветник има право на реплика.
/2/. Репликата е кратко възражение по съществото на приключилото изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.
/3/. По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 3 реплики.
/4/. Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор /дуплика/ с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.

Чл.43. Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване по време на заседанието е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави до края на обсъждането.

Чл.44. След изчерпване на изказванията, председателят обявява разискванията за приключени.

Чл.45. /1/. Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.
/2/. Когато е постъпило предложение за прекратяване на разискванията, то не се обсъжда. Думата се дава само на по един представител от политическа група, която не е съгласна с него.

Чл.46. Когато има предложение за отлагане на разискванията, се прилагат правилата на предходния член. При предложения за прекратяване на разискванията и за отлагането им най-напред се гласува предложението за прекратяване на разискванията.

Чл.47. /1/. Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на ОбС по предложение на председателя или на политическа представителна група.
/2/. Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл.48. /1/. При шум или безредие, с което се пречи на работата на общинските съветници, или когато важни причини налагат, председателят прекъсва заседанието да определено време.
/2/. Всяка политическа представителна група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 10 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването.

Чл.49. /1/. Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” или “въздържал се”. Гласуването се извършва явно или тайно.
/2/. Явното гласуване се извършва чрез:
1. Вдигане на ръка;
2. Саморъчно подписване;
3.Поименно гласуване чрез прочитане имената на общинските съветници по списък, които отговарят “за”, “против”, “въздържал се”
/3/. При липса на друго решение за всеки конкретен случай или изискване на Закона явното гласуване се извършва с вдигане на ръка.
/4/. Тайното гласуване се извършва с бюлетини.

Чл.50. Предложение за поименно гласуване, за гласуване чрез саморъчно подписване или за тайно гласуване може да бъде направено от всеки общински съветник или от една политическа представителна група. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по един общински съветник от политическа представителна група, която не е съгласна с направеното предложение.

Чл.51. /1/. Гласуването започва до 1 минута след обявяването му от председателя.
/2/. От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл.52. Гласуването се извършва по следния ред:
1. Предложения за отхвърляне;
2. Предложения за отлагане за следващо заседание;
3. Предложния за поправки;
4. Обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;
5. Основното предложение;

Чл.53.Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в Закона или Правилника не е предвидено друго.

Чл.54. /1/. Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.
/2/. Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени, председателят веднага подлага на гласуване предложението за прегласуване. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.
/3/. Прегласуване на взето решение в рамките на същото заседание е недопустимо.

Чл.55. /1/. За заседанията на ОбС се води протокол, който се изготвя до три работни дни след него. Протоколът се подписва от протоколиста и от председателя след изработването му.
/2/. Към протокола се прилагат предложението за решение, материалите към него, мотивите, текстът на проектите за актове на ОбС и предложенията по тях дори и когато не са четени в заседание, както и протоколите за произведеното тайно, саморъчно или поименно гласуване, които се изпращат на Областния управител за осъществяване на правомощията му по чл.32 от ЗА.

Чл.56. Общинските съветници могат да преглеждат протокола от заседанието и да искат поправки по него в 7-дневен срок от деня на заседанието. Възникналите спорове се решават от ОбС в следващото негово заседание.

Чл.57. Поправки на фактически грешки в приетите от ОбС актове се извършват с решение на ОбС, след като се изслушат вносителят и докладчикът на съответната комисия.

ГЛАВА VІІ : ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ

Раздел І

Чл.58. /1/. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят кметът на Общината, председателите на комисии, общинските съветници и председателите на политическите представителни групи и кметове на кметства. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от кмета.
/2/. В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на проекта, включително и за необходимите бюджетни разходи за неговото изпълнение.
/3/. Предложение за предсрочно прекратяване на пълномощията на Кмета на Община Айтос на основание чл.42, ал.1, т.2 от ЗМСМА може да се направи с писмено, мотивирано искане на не по-малко от една трета от общия брой общински съветници, придружено с проект за решение. Председателят свиква заседание не по-късно от 14 дни след постъпването на искането. Искането се смята за прието, ако за него са гласували повече 2/3 от общия брой на общинските съветници.
/4/. Не се допускат до разглеждане и приемане Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, които не са били разпределени и разгледани от постоянни или временни комисии, с изключение на проекти за решения по важни и нетърпящи отлагане въпроси свързани с обществени интереси, чието незабавно не решаване би довело до тежки последици.
В този случай вносителя на проекта за решение следва да изложи пред ОбС обстоятелствата налагащи незабавното решение. Включването на такъв проект за решение в дневния ред, става след гласуване.
/5/. Не допускат до разглеждане и приемане Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, които са разгледани от постоянните и временните комисии, същите са дали становище по тях, но проектите за решения не са депозирани и регистрирани в регистъра по чл.97, ал.2, т.1 към момента на изготвяне на поканата за заседание и проекта за дневен ред, с изключение на хипотезата на ал.4.

Чл.59. /1/.Председателят на ОбС разпределя проектите между постоянните комисии по компетентност.
/2/. Председателят на ОбС определя водеща постоянна комисия за всеки проект, когато се налага обсъждане в повече комисии.
/3/. Възражения по разпределението на проектите за решения за приемане на други актове могат да се правят от заинтересуваните постоянни комисии пред председателя в двудневен срок от уведомяването по ал.1., който се произнася по тях в същия срок.
/4/. При спор за компетентност на комисия и след това произнасяне, въпроса се решава от ОбС след гласуване.

Чл.60. /1/. В случай, че проекта за решение или другите актове подлежат на разглеждане на повече от една комисия, председателя на ОбС определя водеща комисия по реда на чл.59. Постоянните комисии обсъждат проектите за решения за приемане на други актове не по-рано от 24 часа от предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на председателя на ОбС и на председателя на водещата комисия мотивирано становище в срокове, съобразени с тримесечната програма за работа на ОбС, ако има такава.
/2/. Становищата и решенията по проектите за решения се предоставят на ОбС от водещите комисии не по-късно от 10 дни от тяхното внасяне.
/3/. Водещата комисия се произнася със становище, което предлага за приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект.
/4/. В случай че водещата комисия приеме по принцип предложения проект, тя може да извърши редакционни поправки в него, както и да измени отделни текстове или да го допълни, ако тези поправки, изменения и допълнения не противоречат на принципите на проекта.

Чл.61. /1/. Проектите за решения заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, с мотивите към тях и със становището на водещата комисия, на която са били разпределени, се предоставят на общинските съветници.
/2/. Проектът се обсъжда и гласува, след като Общинският съвет изслуша становищата на водещата комисия, на вносителя и на други комисии, на които той е бил разпределен. Становищата на вносителя и на комисиите, които не са водещи, могат да бъдат устни или писмени.

Чл.62. /1/. Постоянните комисии обсъждат всички проекти за решения, уреждащи една и съща материя, внесени в Общинския съвет до деня, в който водещата комисия започва обсъждането.
/2/. Водещата комисия гласува проектите по ал.1 поотделно, след което изготвя проект в 10-дневен срок. Проектът се внася в Общинския съвет за обсъждане и гласуване по общия ред и съобразно приетата програма.

Чл.63. Общинските съветници могат да правят писмени предложения по текста на внесения проект до дена на заседанието. Предложенията се отправят чрез председателя на ОбС.

Чл.64. Вносителят на проекта може да го оттегли до започване на разглеждането във водещата комисия, а след това – само с нейно решение, или с решение на ОбС – когато водещата комисия вече се е произнесла по същество.


Чл.65. /1/. Председателят на ОбС съобщава на следващото заседание на ОбС за оспорване на негово решение от кмета на Общината по чл.45, ал.2 от ЗМСМА .
/2/. Председателят на ОбС възлага на водещата комисия, да докладва пред общинските съветници акта на кмета и мотивите към него.
/3/. Общинският съвет прегласува оспореното решение с определеното от ЗМСМА мнозинство.
/4/ Когато е върнат за ново обсъждане от Областния управител акт на общински съвет, той заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.
/5/. Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.
/6/ Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.
/7/ Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.

Чл.66. Проекти за декларации и обръщения от името на общинския съвет могат да внасят общинските съветници и политическите групи.

Раздел ІІ

Чл.67. /1/. Проектът за общинския бюджет и приходно-разходните сметки за извънбюджетни средства по чл.42 от Закона за Общинските бюджети/ЗОБ/ се внася от кмета на Общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията по Финансово-икономическа комисия и бюджет.
/2/. Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии, които са длъжни да се произнесат в срок до 10 дни от получаването му.
/3/. След изтичане на срока по предходната алинея проектът се внася за обсъждане и приемане независимо от броя на представените становища.
/4/. Обсъждането започва с изложение на вносителя или негов представител, след което се изслушват становищата на комисията по финанси и бюджет и на постоянните комисии.
/5/. Обсъждането и гласуването на проекта се извършва по общи суми, раздели, параграфи и мероприятия и кметства.

Чл.68. /1/. Предложения по проекта за годишен бюджет, които предвиждат или предполагат увеличаване на бюджетните разходи по един параграф или мероприятие, се разглеждат, след като се посочи източника на финансиране.
/2/. Предложения за изменения в предвидения размер на бюджетните приходи по групи и параграфи могат да се правят съгласувано с вносителя, като се имат предвид нормите в Закона за общинските бюджети.

Чл.69. Проектите за изменение и допълнение на общинския бюджет се разглеждат по правилата на този раздел. Те се разпределят за разглеждане задължително от финансово-икономическата комисия, бюджет и фондове и на постоянните комисии.

Чл.70. Всички проекти, чието прилагане предполага допълнително бюджетно финансиране, се съпровождат с предложение за съответно изменение на приетия общински бюджет. В тези случаи се прилагат особените правила по този раздел.

Чл.71. По неуредените в този раздел въпроси се прилагат съответно правилата на предходния раздел.

ГЛАВА VІІІ: КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.72. /1/. Общинския съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актове на Общински съвет.
/2/. Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания.

Чл.73. Общинския съветник може да отправя питания чрез Председателя на ОбС. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник и се завежда в деловодството на общината. Отправено устно питане в началото на заседанието кмета на общината по възможност да отговори на края на заседанието или да бъде отговорено на следващото заседание на ОбС. То трябва да бъде ясно, точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки-предложение за отпадане на текста.

Чл.74. /1/. Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общински съвет не реши друго. Отговорът може да бъде писмен, когато общинския съветник, отправил питането е изразил изрично желание за това.
/2/. Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание.

Чл.75. /1/. Председателя на ОбС обявява постъпилите питания след закриване на заседанието.
/2/. Председателя на ОбС е длъжен да изпрати на кмета питането в 3-дневен срок от постъпването му. Едновременно с изпращането, председателя уведомява писмено кмета за деня и часа на заседанието в което той трябва да отговори.
/3/. Отговора на питането се отлага, ако поставилия го общински съветник отсъства от заседанието.
/4/. Общинския съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателя на ОбС незабавно, уведомява кмета на Общината и съобщава в началото на заседанието.
/5/. Вносителят може да представи питането си в рамките на 5 минути, а кметът да отговори в рамките на 10 минути.
/6/. В отговорът на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник в рамките на 3 минути може да изрази своето становище и отношение към отговора.
/7/. При писмен отговор на питане, председателят съобщава това в края на заседанието и връчва отговора на съветника който е отправил питането. Питането и отговора се прилагат към протокола.
/8/. Общинския съвет изслушва питанията и отговорите в края на заседанието, по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора на кмета.

Чл.76. Общинския съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено. В случай, че питанията не отговарят на изискванията на правилника, председателя уведомява общинския съветник да отстрани в 3-дневен несъответствията.

Чл.77. /1/. Контролът по изпълнение решенията на ОбС се извършва чрез отчет на кмета пред Общинския съвет на първото му заседание след изтичане срока за изпълнението им.
/2/. ОбС провежда обсъждане на шест месечен отчет за изпълнение на бюджета.

Чл.78. /1/. ОбС отменя актове на кмета на Общината, когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл.21 от ЗМСМА.
/2/. Актовете по ал.1 се разпределят от председателя на съвета на съответната комисия, която е била водеща при приемане на акта за становище. Становищата на комисията за отмяна на актовете по ал.1 се включват за разглеждане в следващото заседание, на което заповедта се отменя, при констатирано противоречие с акта на ОбС.

ГЛАВА ІХ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Чл.79. При изпълнение на своите правомощия общинският съветник има право:
1.Да ползва материално-техническата база и услугите на администрацията на общината по установен от ОбС ред.
2.Да има достъп до ръководните длъжностни лица в Общината.
3.Да получава компенсация на разходите, които е извършил при осъществяване дейността си като съветник.
4.Да получава необходимата за неговата дейност информация от всички общински служби, под формата на копия от документи, извлечения, обобщени справки и др. по чл.33, ал.2 от ЗМСМА, спазвайки разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Закона за достъп на обществена информация, Закона за защита на квалифицираната информация или друг специален Закон, ако евентуално излезе.

Чл.80. /1/. Общинските съветници не могат да заемат щатна длъжност в Общинска администрация – Айтос.
/2/. Общинският съветник, като такъв, няма право да дава съгласие или да използва общественото си положение и името си за рекламна дейност.

Чл.81. /1/. Общинските съветници са длъжни да участват в заседанията на ОбС и на комисиите, в които са избрани.
/2/. Общински съветник, на когото се налага да напусне заседанието по уважителни причини, преди да е завършило, или да закъснее за заседание, уведомява Председателя на ОбС.

Чл.82. /1/. Общинските съветници могат да бъдат командировани с тяхно съгласие извън територията на Общината във връзка с изпълнението на техните функции.
/2/. Командироването по ал.1 се извършва по предложение от Председателя на ОбС от Кмета на Общината.

Чл.83. /1/. Общинските съветници получават служебен отпуск за времето, през което са заети във връзка със своята дейност на съветници.
/2/. Искането за служебен отпуск се извършва с акта за свикване на ОбС на заседание, съответно на комисията, на която е член.
/3/. Времето на служебна заетост се удостоверява от председателя на ОбС съобразно присъствените книги.
/4/. За участието си в заседанията на Общинския съвет и Постоянни комисии, общинския съветник получава възнаграждение, чийто размер се определя по реда на чл. 34, ал.2 от ЗМСМА - 100% от дневната ставка, изчислена на база средната брутна работна заплата на Общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.
/5/ Възнаграждението на общинските съветници до края на 2007 г. да остане така, както е било прието от предишния ОбС.

ГЛАВА Х: МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА

Чл.84. /1/. Международните връзки на ОбС се организират от неговия председател в съответствие с определения бюджет.
/2/. Предложение за изпращане на делегации на ОбС в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават от ОбС.

Чл.85. /1/. Проект на договор за сдружаване се разглежда от постоянните комисии на ОбС съобразно материята на договора и предмета на дейност на съответните комисии, които се произнасят по него в определен от председателя на съвета срок.
/2/. Становище по проекта за договор дава и кметът на Общината, когато предложението не е направено от него.

Чл.86. Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на Общината с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти.

Чл.87. ОбС ратифицира всички договори на Общината, сключени с териториални единици или общности в страната и чужбина.

ГЛАВА ХІ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.88. /1/. Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници могат да присъстват на заседанията на ОбС и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условия и ред установени с този правилник.
/2/. Кметът на Общината подписва и внася в ОбС проекти за решения за разглеждане в заседанията на комисиите.
/3/ Кметовете на населени места могат да внасят в Общинския съвет и Постоянните му комисии проекти за решения, свързани със съответното населено място.
Чл.89. Кмета на Общината организира изпълнението на решенията на ОбС чрез кметовете на кметства и общинска администрация и се отчита за това на всеки 3 месеца.

Чл.90. /1/. Кметът на Общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на Общината, за съхраняване копията на актовете на ОбС от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време.
/2/. На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на ОбС, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на ОбС.

Чл.91. Секретарят на Общината следи за изготвяне и публикуване на актовете на Общината, които подлежат на такова публикуване и за довеждането им до знанието на населението.

Чл.92. /1/. Кметът на Общината уведомява писмено ОбС за времето на отпуск или отсъствие, както и за лицето което ще го замества през времето на отсъствието му.
/2/. Председателя на ОбС уведомява писмено кмета на Общината за времето на отсъствие, както и за заместник председателя, който ще го замества през времето на отсъствието му.

Чл.93. /1/. ОбС определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на Общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на Общината.
/2/. ОбС решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение, по отношение на лицата по ал.1, които не са от изключителната компетентност на други органи.

Чл.94. /1/. ОбС одобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на Общината.
/2/. ОбС може да създава служби на общинска администрация в отделни кметства, населени места или части от тях по предложение на кмета на Общината и определя функциите им.

Чл.95. /1/. ОбС няма администрация със собствен щат. Дейността на ОбС се подпомага и осигурява от общинска администрация.
/2/. Кметът на Общината осигурява експертното и организационно обслужване на ОбС, като определя в устройствения правилник на общинска администрация задълженията на нейните служители. Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане на дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на Общината.

Чл.96. /1/. В структурата на общинска администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на ОбС и на неговите комисии.
/2/. Служителите в звеното по ал.1 се назначават от Кмета на Общината по предложение на Председателя на ОбС.

Чл.97. /1/. Звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА:
1.Осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии и поддържа регистрите.
2.Осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии.
3.Осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актове на ОбС и становищата на комисиите.
4.Осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването.
5.Изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинска администрация или възложени му от председателя на ОбС.
6.Съхранява всички нормативни документи и помощни материали предоставени на ОбС от общинска администрация.
/2/. Звеното по ал.1 води регистри:
1.Внасяне на предложения, проекти за решения, питания и други такива, тяхното разпределение по комисии и внасянето им за гласуване от комисиите и кмета на Общината.
2.Присъствени книги на общинските съветници при заседания на ОбС и комисиите.
3.За предоставяне на материали по чл.97, ал.1, т.6 на общинските съветници и за тяхното връщане.

Чл.98. /1/. Кметските наместници:
1.Организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;
2.Упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;
3.Предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират охраната на полските имоти в землището на населеното място;
4.Предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на населеното място;
5.Организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;
6.Водят регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние и предоставят свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат актуална информация на държавните и общински органи;
7.Отговарят за спазването на наредбите на ОбС на територията на населеното място;
8.Представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските съветници в заседания на ОбС или неговите комисии.
/2/. Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им със закон или друг нормативен акт или със заповед на кмета на общината.

ГЛАВА ХІІ: ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК

Чл.99. ОбС може да избере обществен посредник. Дейността му, неговите права, задължения и възнаграждение се уреждат с отделен правилник.

ГЛАВА ХІІІ: РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОСЕЛСКИ СЪБРАНИЯ И ИЗБОР НА КМЕТСКИ СЪВЕТНИЦИ

Чл.100. В населените места може да бъдат избрани кметски съветници. Техния брой се определя както следва:
За населени места с население до 1 000 жители – 5 съветници;
За населени места с население над 1 000 жители – 7 съветници;

Чл.101. Кмета на Общината или кмета на населеното място свиква общоселско събрание по реда предвиден в Закона за допитване на народа.

Чл.102. Кмета на населеното място и общото събрание предлагат лица за кметски съветници.
Чл.103. Избора се извършва с явно гласуване с вдигане на ръка.

Чл.104. За избрано се счита лицето което е получило гласовете на повече от половината гласували.

ГЛАВА ХІV: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. ОбС може да приема отделни решения по неуредени процедурни въпроси на този правилник, които се прилагат само за конкретното заседание, освен ако не бъде решено друго.

§ 2. Този Правилник може да бъде изменен или допълнен по искане на всеки един от общинските съветници по реда на приемането му.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. /1/. Този правилник се издава на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и отменя Правилника за организацията и дейността на ОбС, мандат 2003 - 2007 г.
/2/. Правилникът влиза в сила от момента на приемането му.Приет с решение № 3 на ОбС-Айтос от Протокол № 3/12.12.2007 г.