ОБЯВЛЕНИЕ

Община Айтос, Общинска администрация, гр. Айтос, ул.”Цар Освободител” 3, на основание чл.14 от НПКДС и заповед РД-08-661/11.09.2009 год. на кмета на община Айтос:
ОБЯВЯВА КОНКУРС
1. За длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ на община Айтос.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- български гражданин; гражданин на друга държава- членка на Европейския съюз, на друга държава- страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или Конфедерация Швейцария;
- пълнолетен;
- лицето да не е поставено под запрещение;
- лицето да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
- лицето да не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
- образователна степен- висше магистър- право;
- минимален ранг за заемане на длъжността- IV млади
- професионален опит- 2 години.
3. Начинът за провеждане на конкурса е тест и интервю
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
- заявление за участие в конкурс- по образец;
- диплом за завършено образование- копие;
- трудова /служебна/ книжка;
- свидетелство за съдимост;
- декларация, че е български гражданин и няма друго гражданство, не е поставено под запрещение, не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност- по образец;
- медицинско свидетелство- в случай, че кандидатът не е в трудово /служебно/ правоотношение или същото е прекратено преди повече от 3 месеца;
- автобиография.
5. Документите следва да бъдат представени в срок до 17.00 часа на 26.09.2021 год. в деловодството на Общинска администрация- Айтос, Център за услуги и информация на гражданите.
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в Центъра за услуги и информация на гражданите при ОбА- Айтос.
7. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика
- организира правното обслужване на общината;
- организира и осъществява процесуално представителство и правна защита пред всички съдилища в РБългария и други юрисдикции;
- изготвя и дава становища за законосъобразност на проекти на актове и договори, изготвени от други служители в администрацията;
- оказва методическо ръководство на дирекциите по правните въпроси на дейността им;
- участва в общинските комисии, предвидени в специални закони и заповеди на кмета на общината.
8. Минималният размер на основната заплата за длъжността съгласно ЕКДА- 335 лв.

ЕВГЕНИ ВРАБЧЕВ:
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС