Вход


Съобщение-23.04.2012 г.
Община Айтос уведомява всички заинтересовани лица, че отварянето на ценовите предложения в провежданата открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за детските заведения при община Айтос по обособени позиции, както следва: 1/ хляб и хлебни изделия; 2/ месо и месни продукти; 3/ мляко и млечни продукти; 4/ консерви; 5/ плодове и зеленчуци; 6/ други хранителни продукти” ще се извърши на 03.05.2012г. (четвъртък) от 09:00 часа в стая № 34 от административната сграда на община Айтос.