Вход


З А П О В Е Д № РД-08-264, гр. Айтос 04.04.2012г.


З А П О В Е Д
№ РД-08-264
гр. Айтос 04.04.2012г.

На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.1 от Наредба №2/2009г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

З А П О В Я Д В А М:

 1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване чрез набиране на оферти за отдаване под наем за извършване на търговска дейност  и за офис за срок от 5 години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в кв.166, УПИ І, ул.”Васил Левски” №2 по плана на гр. Айтос, представляващ:
 Общинска част от сградата „Младежки дом и бизнесцентър”- Айтос, включваща следните помещения съгласно Проект за разпределение на реалното ползване на Младежки дом – Вариант втори:
В сутеренната част е разположено следното помещение площ 87 кв.м.:
 1.1.Помещение №1 с площ 87 кв.м.
В партерната част са разположени следните помещения с обща площ 92 кв.м.:
 1.6.Помещение №17 с площ 20 кв.м.
 1.8.Помещение №22 с площ 20 кв.м.
 1.9.Помещение №23 с площ 52 кв.м.
На втори етаж са разположени следните помещения с обща площ 156 кв.м.:
 1.11.Помещение №43 с площ 32 кв.м.
 1.14.Помещение №45 с площ 47 кв.м.
 1.15.Помещение №46 с площ 47 кв.м.
 1.17.Помещение №49 с площ 30 кв.м.
при начална тръжна цена – 2010.00 лв. /две хиляди и десет лева/ без ДДС месечен наем и депозит за участие в търга – 3000.00 лв./три хиляди лева/
 Депозитът се внася в касата на Общината /стая №10/.
 2.Утвърждавам тръжна документация на стойност 50.00лв./петдесет лева/ без ДДС за един комплект, която се получава до 16.00 ч. на 02.05.2012г. от Центъра за услуги и информация на гражданите срещу представяне на фактура за внесена сума в касата на ЦУИГ.
 3.Търгът да се проведе 04.05.2022 г. от 10.00 ч. в стая № 34 на Общината.
 4.До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица.
 5.Заявления за участие да се приемат в запечатан плик до 16.00 ч. на 03.05.2012г. в Центъра за услуги и информация на гражданите към Общината. Към заявлението да се приложат следните документи:
5.1 декларация /по образец/ – 1 бр.
5.2 удостоверение от отдел „Местни данъци и такси”
5.3 удостоверение от Общината за липса на задължения по договор
5.4 квитанция за внесен депозит
5.5 фактура за закупена тръжна документация
5.6 удостоверение за актуално състояние на фирмата; ЕИК
5.7 пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
Изискванията по т.5.6 се прилагат за участници ЮЛ/ЕТ
При участие на кандидат, регистриран като ЮЛ на приложените документи е необходимо да се постави фирмения печат.
   6.Писмените предложения /оферти/ с предложената цена следва да бъдат поставени в запечатан непрозрачен плик и да се представят на комисията в деня на търга.
 7.Оглед на имотите да се извършва всеки ден до 02.05.2012г. от 9.00ч. до 16.00ч. с представител на Общината след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.
 Допълнителна информация на тел.: 0558/2 34 40 и ЦУИГ на Общината
  
ВАСИЛ ЕДРЕВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС