Вход


ОБЩИНА АЙТОС

СЪОБЩЕНИЕ


Отдел ”Местни данъци и такси” при община Айтос съобщава на  жителите на общината, че считано от 03.04.2012г. плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства за селата ЧЕРНА МОГИЛА, ПОЛЯНОВО, МАЛКА ПОЛЯНА, ЛЯСКОВО, ЗЕТЬОВО, СЪДИЕВО, ДРЯНКОВЕЦ, и РАКЛИНОВО се извършва в кметствата, при кметовете и кметските наместници на съответните населени места.  
За селата Карагеоргиево, Тополица, Мъглен, Пещерско, Караново, Черноград, Пирне и Чукарка, плащането става в кметствата, при специалистите по административно обслужване.
За град Айтос плащането се извършва в касите на отдела на ул.„Алеко Богориди” № 2, ет.2, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в срок от 1.03.2012г. до 30.06.2012г.
На предплатилите за цялата година в срок от 1.03.2012г. до 30.04.2012г. се прави отстъпка от 5 на сто.