Вход


З А П О В Е Д №РД - 08-330
На основание чл.60, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.57, т.1 от Наредба №2/2009г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество , чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС,

З А П О В Я Д В А М:

1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на обекти частна общинска собственост, за продажба на плодове, зеленчуци, разсади, семена, мед-пчелни продукти и други селскостопански продукти от растителен произход, представляващи закрити сергии/павилиони/ с номера 6, 11 и 13 находящи се в общински пазар – гр. Айтос, с площ от 4,40 кв. м, с начална тръжна цена – 17,60 лв. /седемнадесет лева и 60 ст./ без ДДС месечен наем.
2.Търгът да се проведе на 18.05.2012г. от 10:00 ч. в стая №34 на Община Айтос.
3.Определям стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна цена – 1,76 лв. /един лев и 76 ст./
4.Определям депозит за участие в размер на 200,00 лв. /двеста лева/ за един обект.
5.Определям гаранция по изпълнение на договора в размер на един месечен наем с ДДС.
6.Утвърждавам тръжна документация на стойност 40,00 лв. /четиридесет лева/ без ДДС за обект.
 7.Тръжната документация може да бъде закупена от Центъра за услуги и информация на граждани до 17:00 часа на 16.05.2021 г. включително.
8.Оглед на обектите се извършва всеки работен ден до 17 часа на 16.05.2012г. включително, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
9.Заявления за участие, поставени в непрозрачен запечатан плик се приемат до 16:00 часа  на 17.05.2012г. в ЦУИГ на общината.
10.Заповедта да се обяви като се публикува във вестник „Народен приятел”, да се постави на видно място в сградата на общинска администрация и да се излъчи по местния радиовъзел.
11.Копие от заповедта да се сведе до знанието на Дирекция „ФСДУС” за изпълнение.

ВАСИЛ ЕДРЕВ
Кмет на Община Айтос